เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าชุมนุมกันอัญเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ ให้จุติมาตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า

เมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์สวรรคตแล้ว เสด็จไปอุบัติเป็นสันตุสิตเทพ
บุตรในสวรรค์ ชั้นดุสิตก่อนพุทธกาลเล็กน้อย เทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้า
ได้มาประชุมปรึกษากันว่าใครจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ต่างก็เล็งว่า
พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในชั้นดุสิต จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงพากัน
ไปทูลเชิญ ให้จุติลงมาโปรดสัตว์โลกเพื่อให้สมกับพระปณิธาน ที่ตั้งไว้
ว่า ทรงบำเพ็ญบารมีมาในชาติใด ๆ ก็มิได้ทรงมุ่งหวังสมบัติอันใด
นอกจากความเป็นพระพุทธเจ้า

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333