สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผง
แล้วทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก

ภาพที่เห็นอยู่นี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับพระพุทธเจ้าในสถานที่และใน
สัปดาห์เดียวกันกับที่ได้บรรยายไว้แล้วในภาพที่ ๓๐ สถานที่ที่พระพุทธเจ้า
ประทับอยู่ คือ ต้นราชายตะหรือต้นเกด ส่วนสัปดาห์ที่ประทับอยู่นี่ตั้งแต่ตรัส
รู้แล้วเป็นต้นมา นับเป็นสัปดาห์ที่ ๔

สัปดาห์ที่ ๑ ประทับที่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สัปดาห์ที่ ๒ ที่ใต้ต้นไทรที่
เคยเป็นที่อาศัยของคนเลี้ยงแพะที่เรียกว่า 'อชปาลนิโครธ' สัปดาห์ที่ ๓ ที่ใต้
ต้นมุจลินท์ หรือต้นจิก และที่ ๔ คือที่กำลังเห็นอยู่นั้น

ในภาพที่เห็นนั้นคือ คนหนึ่งในจำนวนนายพาณิช หรือนางกองเกวียนสองพี่
น้องกำลังยกข้าวสัตตุก้อนและสัตตุผงถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรง
รับด้วยบาตรศิลา ที่ท้าวจาตุมหาราชหรือท้าวจตุโลกบาลก็เรียก นำมาถวาย
ดังได้บรรยายไว้แล้ว

ท้าวจาตุมหาราช เป็นเทพเจ้าผู้ใหญ่ ผู้ทำหน้าที่รักษาโลก ประจำอยู่ในทิศ
ทั้ง ๔ คือ ท้าวธตรฐเป็นหัวหน้าฝ่ายคนธรรพ์ อยู่ทางทิศตะวันออก ท้าว
วิรุฬหก เป็นหัวหน้าฝ่ายเทวดา อยู่ทางทิศใต้ท้าววิรูปักษ์ เป็นหัวหน้าฝ่าย
นาค อยู่ทางทิศตะวันตก และท้าวกุเวร เป็นหัวหน้าฝ่ายยักษ์ อยู่ทางทิศ
เหนือ

เทพเจ้าทั้ง ๔ นำบาตรองค์ละหนึ่งใบ รวมเป็น ๔ ใบ มาถวายพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงรับแล้วทรงอธิษฐานให้เป็นใบเดียวกัน แล้วรับอาหารจาก
สองนายกองเกวียนพี่น้อง

ปฐมสมโพธิเล่าไว้ว่า บาตรใบแรกของพระพุทธเจ้าที่ฆฏิการพรหมนำมา
ถวายพร้อมทั้งจีวรเมื่อคราวเสด็จออกทรงผนวช และเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโน
มานั้น เกิดหายไปในตอนจะรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา คือ ตอนก่อน
ตรัสรู้ได้หนึ่งวัน

เมื่อสองพี่น้องนายกองเกวียนนำอาหารเสบียงมาถวายพระพุทธเจ้า เกิดไม่มี
บาตรจะรับอาหารเทพเจ้าทั้ง ๔ จึงนำบาตรมาถวายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เป็น
ธรรมเนียมของพระศาสดาชั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ไม่รับของถวายจำพวก
อาหารด้วยพระหัตถ์ แต่จะรับด้วยภาชนะคือบาตรเท่านั้น

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333