วันหนึ่ง ฝนตกหนัก น้ำท่วม แต่ไม่ท่วมที่ประทับ
ชฏิลเห็นอัศจรรย์ จึงทูลขอบรรพชา

การที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดชฏิลสามพี่น้องดังได้บรรยายไว้แล้ว ก็เพราะ
นักบวชสามพี่น้องนี้เป็นคณาจารย์ใหญ่ที่คนเคารพนับถือมากในสมัยนั้น
การให้นักบวชที่มีอิทธิพลทางความนับถือมาก ได้หันมานับถือพระองค์นั้น
เป็นนโยบายสำคัญของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
ศาสนาที่เพิ่งเกิดใหม่ เพราะถ้าปราบนักบวชที่มีอิทธิพลมากลงได้เสียแล้ว
การประกาศพระศาสนาของพระองค์ก็ง่ายขึ้นและจะได้ผลรวดเร็ว

พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาสำนักของชฏิลสามพี่น้องซึ่งตั้งตนว่าเป็นพระอรหันต์
และพระองค์ได้ทรงทรมาน คือ การแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกชฏิลไม่ใช่
พระอรหันต์อย่างที่อ้าง คุณธรรมใด ๆ ที่พวกชฏิลถือว่าพวกตนมีและว่า
วิเศษ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่

ที่ถือว่าพญางูใหญ่มีพิษร้ายกาจ พระองค์ก็จับขดลงในบาตรเสีย เมื่อเกิด
อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่พวกชฏิลเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจมน้ำตายเสียแล้ว ต่าง
ลงเรือพายมาดู ก็เห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ภายใต้ท้องน้ำ

ปฐมสมโพธิว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลากลับใจพวกชฏิลอยู่ถึงสองเดือนจึง
สำเร็จ โดยชฏิลผู้หัวหน้าคณาจารย์ใหญ่ คือ อุรุเวลกัสสป เกิดความสังเวช
สลดใจว่าตนมิใช่พระอรหันต์อย่างที่เคยหลงเข้าใจผิด ทั้งนี้ด้วยพุทธานุภาพ
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ประจักษ์เห็นได้

หัวหน้าชฏิลจึงลอยเครื่องบูชาไฟทิ้งลงในแม่น้ำเนรัญชรา แล้วกราบแทบ
พระบาทพระพุทธเจ้า ขอบวชยอมเป็นพระสาวก ฝ่ายน้องชายอีกสองคน ที่
ตั้งอาศรมอยู่คุ้งน้ำทางใต้ลงไป เห็นบริขารพี่ชายลอยมาก็จำได้ นึกว่า
อันตรายเกิดแก่พี่ชายตนก็พากันมาดู

ทั้งสองได้ทราบเรื่องโดยตลอด ก็ยอมตนเป็นพระสาวกทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าได้
ทรงแสดงธรรมโปรดชฏิลจนทั้งหมดได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้า
เลยมีนักบวชเป็นพระสาวกเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๑,000 รูป

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333