เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น
จึงชี้ให้พระราหุลดู ตรัสว่า "นั่นคือบิดาของเจ้า!"

เมื่อฝนโบกขรพรรษตกลงมาเป็นห่าใหญ่ พระสงฆ์สาวกที่ตามเสด็จพระ
พุทธเจ้าครั้งนี้ เห็นเป็นที่อัศจรรย์ จึงสนทนากันด้วยความพิศวงว่า ฝนเช่นนี้
ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อน พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกพระสงฆ์ว่า ฝนโบกขรพรรษ
ตกในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่น่าอัศจรรย์เลยแต่ที่น่า
อัศจรรย์ยิ่งคือ ฝนโบกขรพรรษตกในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระ
เวสสันดร

พระสงฆ์ทั้งปวงใคร่สดับเรื่องราวของพระเวสสันดร จึงทูลอาราธนาพระพุทธ
เจ้า พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องเวสสันดรชาดก ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนพระ
เวสสันดรเสด็จนิวัติกลับเข้าเมือง และเกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมาเป็นห่า
ใหญ่เหมือนคราวนี้ เรื่องเวสสันดรชาดกที่คนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา
อาราธนาสงฆ์เทศน์ให้ฟังที่เรียกว่า 'เทศน์มหาชาติ' ทุกวันนี้นั้น เกิดขึ้นจาก
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาครั้งนี้ คือ ในคราวเสด็จโปรดพระประยูรญาติเป็น
ครั้งแรกนี้เอง

ฝ่ายพระประยูรญาติทั้งปวง รวมทั้งพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาด้วย ต่าง
ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วทูลลาเสด็จกลับเข้าเมือง แต่จะได้มีผู้หนึ่งผู้ใด
ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปทรงรับอาหารบิณฑบาติที่นิเวศน์ของตนก็หาไม่

รุ่งเช้า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารทั้งหมด จึงเสด็จเข้าไป
บิณฑบาตในเมือง ชาวเมืองแตกตื่นกันโกลาหล ด้วยไม่เคยคิดว่าพระพุทธ
เจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์โดยพระชาติกำเนิด จะเสด็จภิกขา แปลความหมายให้เป็น
ภาษาสามัญที่สุภาพหน่อยก็ว่า เที่ยวขอเขากิน

ปฐมสมโพธิ์รายงานเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่า "ในขณะนั้นบรรดามหาชนชาว
เมืองแจ้งว่า พระผู้เป็นเจ้าสิทธัตถุราชกุมารเที่ยวภิกขาจารบิณฑบาต ดังนั้น
ก็ชวนกันเปิดแกลแห่งเรือนทั้งหลายต่าง ๆ อันมีพื้น ๒ ชั้น แล ๓ ชั้น เป็นต้น
แต่ล้วนขวนขวายในกิจที่จะเล็งแลดูพระสัพพัญญู อันเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
ทั้งสิ้น"

แม้พระนางพิมพายโสธราผู้เคยเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระ
พุทธเจ้า ซึ่งมีพระทัยไม่เคยสร่างพระโสกีตลอดมา ได้ยินเสียงชาวเมืองอื้ออึง
ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าเมืองมาตามถนน ก็จูงพระหัตถ์ราหุลผู้โอรส ซึ่ง
ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๗ ปี เสด็จไปยังช่องพระแกล ครั้นเห็นพระพุทธเจ้า
เสด็จนำหน้าพระสงฆ์มา พระนางก็ทรงชี้ให้ราหุลดู และตรัสบอกโอรสว่า
"นั่นคือพระบิดาของเจ้า"

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333