ปุกกุสะบุตรแห่งมัลลกษัตริย์แวะเข้าเฝ้าถวายผ้าเนื้อเกลี้ยงสีทอง

ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ภายใต้ร่มพฤกษาริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างทางที่จะไปยังเมืองกุสินารานั้น ได้มีชายผู้หนึ่งนามว่าปุกกุสะ ผู้เป็น
บุตรของมัลลกษัตริย์ เดินทางมาจากเมืองกุสินาราจะไปยังเมืองปาวา มาถึง
ตรงที่พระพุทธเจ้าประทับหยุดพักจึงเข้าไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมอันเป็นสันติ ปุกกุสะ
ฟังแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงถวายผ้าสิงคิวรรณสองผืนแด่พระพุทธเจ้า ผ้า
สิงคิวรรณ คือผ้าเนื้อดี ประณีต มีสีเหมือนสิงคี แปลว่า ทองคำ

เขากราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ผ้าสิงคิวรรณคู่นี้ผืนหนึ่งสำหรับห่ม อีกผืนหนึ่ง
สำหรับนุ่งเป็นพิเศษเนื้อเกลี้ยง ตัวเขาเคยนุ่งห่มเป็นครั้งคราว เขาได้เก็บ
รักษาไว้ แต่บัดนี้จะขอถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับผืนหนึ่ง อีกผืน
หนึ่งทรงบอกให้ปุกกุสะน้ำไปถวายพระอานนท์ ชายผู้นี้ได้ทำตามพุทธ
ประสงค์ กราบถวายอภิวาทพระบาทพระพุทธเจ้าแล้วออกเดินทางต่อไป

หลังจากนั้น พระอานนท์ได้นำผ้าที่ชายผู้นั้นถวายท่านเข้าไปถวายพระพุทธ
เจ้า พระพุทธเจ้าทรงนุ่งผืนหนึ่งและห่มอีกผืนหนึ่ง พอพระเจ้าทรงนุ่งและห่ม
ผ้าสิงคิวรรณแล้ว ปรากฏว่าพระกายของพระพุทธเจ้าฉายพระรัศมีเปล่งปลัง
และผุดผ่องผิดปกติยิ่งกว่าครั้งใดๆ ที่พระอานนท์เคยเห็นมา พระอานนท์จึง
กราบทูลกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์มาก

พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์ว่าพระกายของพระองค์มีพระรัศมีเปล่ง
ปลั่งผิดปกติ มีอยู่สองครั้งเท่านั้น ครั้งหนึ่งเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ อีกครั้งหนึ่งคือเมื่อ
ก่อนวันจะนิพพานคือวันนี้ แล้วตรัสว่า "ดูกรอานนท์! สิ้นสุดคืนวันนี้ เราจัก
นิพพานแล้ว มาเดินทางต่อไปยังเมืองกุสินารากันเถิด"

พระอานนท์รับพุทธาณัติ คือคำสั่งจากพระพุทธเจ้า แล้วเรียกให้พระสงฆ์ทั้ง
ปวงที่ตามเสด็จให้ทราบเพื่อออกเดินทางต่อไป

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333