พระสงฆ์ปุถุชนได้ฟังข่าวปรินิพพาน
ซึ่งอาชีวบอกแก่พระมหากัสสปก็ร้องไห้

ภาพที่เห็นนี้เป็นตอนภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว คือตอนพระมหา
กัสสปกำลังเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ตอนก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานนั้น
พระสงฆ์สาวกที่จาริกออกไปประกาศพระศาสนาตามแคว้นและเมืองต่างๆ
ในสมัยนั้น เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานที่เมืองกุสินารา ต่างก็
เดินทางมุ่งหน้ามาเมืองนี้เป็นจุดเดียวกัน ที่อยู่ใกล้ก็มาทันเฝ้าพระพุทธเจ้า
ส่วนที่อยู่ไกลเกินก็ไม่ทัน

พระมหากัสสปเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทรงเคยยกย่องให้
เกียรติเทียบเท่าพระองค์ท่านรีบเดินทางมาพร้อมด้วยพระสงฆ์หลายร้อยรูป
มาถึงเมืองปาวา แดดกำลังร้อนจัด จึงพาพระสงฆ์แวะพักชั่วคราวระหว่าง
ภายใต้ร่มไม้แห่งหนึ่ง ขณะนั้น ท่านเห็นอาชีวกคือนักบวชนอกศาสนาพุทธ
คนหนึ่ง เดินสวนทางมาจากเมืองกุสินารา มือถือดอกมณฑารพ พระมหา
กัสสปจึงถามข่าวถึงพระพุทธเจ้า อาชีวกตอบว่าพระสมณโคดมนั้นนิพพาน
มาได้เจ็ดวันแล้ว แล้วชูดอกมณฑารพให้ดูว่าตนเก็บได้มาจากสถานที่ที่พระ
พุทธเจ้านิพพาน ดอกมณฑารพตามตำนานว่าเป็นดอกไม้สวรรค์ ออกดอก
และบานในเวลาคนสำคัญของโลกมีอันเป็นไป

ทันใดนั้น ก็บังเกิดอาการสองอย่างขึ้นในหมู่พระสงฆ์ที่เดินทางมาพร้อมกับ
พระมหากัสสป พระสงฆ์ฝ่ายหนึ่งที่สำเร็จอรหันต์แล้วต่างดุษณีภาพด้วย
ธรรมสังเวชว่า พระพุทธเจ้านิพพานเสียแล้วฝ่ายพระสงฆ์ปุถุชนต่างอดกลั้น
ความเศร้าโศกเสียใจไว้ไม่ได้ บางองค์ร้องไห้ โฮ... บางองค์ยกมือทั้งสองขึ้น
ร้องคร่ำครวญ บางองค์ล้มกลิ้งลงกับพื้นดิน มหาปรินิพพานสูตรบันทึกไว้ว่า
อาการล้มกลิ้งของพระภิกษุนั้น เหมือนคนถูกตัดขาทั้งสองขาดในทันที

แต่มีอยู่รูปหนึ่งนามว่าสุภัททะ (คนละองค์กับที่บวชเป็นพระสาวกองค์สุด
ท้ายของพระพุทธเจ้า) เป็นพระที่บวชเมื่อแก่ เข้าไปพูดปลอบโยนพระสงฆ์
ทั้งปวงที่กำลังร้องไห้ว่า "คุณ! คุณ! จะร้องไห้เสียใจทำไม พระพุทธเจ้า
นิพพานเสียได้นั่นดีนักหนา ถ้าพระองค์ยังอยู่ พวกเราทำอะไรตามใจไม่ได้
ล้วนแต่ว่าอาบัติทั้งนั้น ต่อนี้ไปพวกเราจะสบาย พระองค์นิพพานเสียได้นั่นดี
แล้ว"

พระมหากัสสปได้เห็นเหตุการณ์ก็อดสังเวชมิได้ว่า พระพุทธเจ้าเพิ่งนิพพาน
ได้เพียง ๗ วัน เสื้ยนหนามพระศาสนาก็บังเกิดขึ้นเสียแล้ว แล้วท่านก็พาพระ
สงฆ์รีบออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองกุสินารา เพื่อให้ทันได้ถวายบังคมพระ
ศพพระพุทธเจ้า

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333