โทณพราหมณ์แบ่งสรรพระบรมธาตุ
แก่พราหมณ์และกษัตริย์ ๘ พระนคร

ข่าวพระพุทธเจ้านิพพานที่เมืองกุสินาราและ เจ้ามัลลกษัตริย์แห่งนครนี้
พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ถวายพระเพลิงแล้วนั้น ได้แพร่ไปถึงบรรดาเจ้านคร
แห่งแคว้นต่างๆ บรรดาเจ้านครเหล่านั้นจึงได้ส่งคณะทูตรีบรุดมายังเมืองกุสิ
นาราพร้อมด้วยพระราชสาส์น

คณะทูตทั้งหมดมี ๗ คณะ มาจาก ๗ นคร มีทั้งจากนครใหญ่ เช่น นคร
ราชคฤห์ แห่งแคว้นมคธ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศานาเป็นแห่งแรก
และนครอื่นๆ เช่น กบิลพัสดุ์ เมืองประสูติของพระพุทธเจ้า คณะทูตทั้ง ๗
เมื่อเดินทางมาถึงเมืองกุสินาราก็ได้ยื่นพระราชสาส์น นั้นแก่เจ้ามัลลกษัตริย์
ในพระราชสาส์นนั้นมีความว่า เจ้านครทั้ง ๗ มาขอส่วนแบ่งพระบรม
สารีริกธาตุเพื่อนำไปบรรจุในสถูปให้เป็นที่สักกการบูขาไว้ที่นครของตน พวก
เจ้ามัลลกษัตริย์ตอบปฏิเสธแข็งขันไม่ยอมให้ โดยอ้างเหตุผลว่าพระพุทธเจ้า
นิพพานที่เมืองของตน พระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสมบัติของเมืองนี้เท่านั้น

เมื่อเจ้ามัลลกษัตริย์ไม่ยอมแบ่ง บรรดาเจ้านครทั้ง ๗ ก็ไม่ยอม จะขอส่วน
แบ่งให้ได้ สงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุก็ทำท่าจะเกิดขึ้น แต่พอท่านผู้
หนึ่งซึ่งชื่อ 'โทณพราหมณ์' ได้ระงับสงครามไว้เสียก่อน โทณพาหมณ์อยู่ใน
เมืองกุสินารา ตามประวัติแจ้งว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดในการพูด เป็นที่เคารพ
นับถือของบรรดาเจ้านคร และเป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องเกียรติคุณ ได้ทำหน้าที่
เสมือนหนึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติในสมัยปัจจุบัน คือได้ระงับสงคราม
ไว้เสียทัน โดยได้ปราศรัยที่ประชุมฟังว่า

"พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสรรเสริญขันติธรรมสามัคคีธรรม แล้วเราทั้งหลายจะ
มาทะเลาะวิวาททำสงครามกันเพราะพระบรมสารีริกธาตุเป็นเหตุทำไม มา
แบ่งกันให้ได้เท่าๆ กันดีกว่า พระบรมสารีริกธาตุจักได้แพร่หลายและเป็น
ประโยชน์แก่มหาชนทั่วโลก"

ที่ประชุมเลยตกลงกันได้ โทณพราหมณ์จึงทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ออกเป็น ๘ ส่วนโดยใช้ตุมพะ คือ ทะนานทองเป็นเครื่องตวง ให้เจ้านครทั้ง
๗ คนละส่วน เป็น ๗ ส่วน อีกส่วนหนึ่งเป็นของเจ้านครกุสินารา แล้วเจ้านคร
ทั้งหมดต่างอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นใส่ผอบนำไปบรรจุสถูปยังเมือง
ของตนๆ ฝ่ายโทณพราหณ์ผู้ทำหน้าที่แบ่ง ได้ขอเอาทะนานตวงพระบรม
สารีริกธาตุนั้นไปเป็นที่ระลึก แล้วนำไปบรรจุไว้ในสถูปต่างหาก การแจกพระ
บรมสารีริกธาตุก็เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333