พระมหากัสสปกับพระอริยสงฆ์ยกปฐมสังคายนา
สืบอายุพระศาสนามาถึงบัดนี้

ตอนถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา เป็นเวลาที่พระสงฆ์
สาวกซึ่งเดินทางมาชุมนุมกันที่เมืองนี้จำนวนมากกว่าครั้งใดๆ จึงเมื่อถวาย
พระเพลิงเสร็จแล้ว พระมหากัสสปซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้จักให้มีการ
ประชุมสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรกขึ้นที่เมืองกุสินารา

เรื่องที่ประชุมคือ เรื่องจะสังคายนาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
และบัญญัติไว้ ท่านได้ปรารถเรื่องเสี้ยนหนามพระศาสนาที่ท่านได้ประสบ
เมื่อระหว่างเดินทางมา ที่พระภิกษุแก่กล่าวแสดงความยินดีที่พระพุทธเจ้า
นิพพานให้ที่ประชุมทราบด้วย

ที่ประชุมมีมติเลือกพระสงฆ์เถระ ๓ รูปเป็นประธานทำหน้าที่สังคายนา คือ
พระมหากัสสป พระอุบาลี และพระอานนท์ ในการนี้ให้พระมหากัสสปเป็น
ประธานใหญ่ ให้มีหน้าที่คัดเลือกจำนวนสมาชิกสงฆ์ผู้จะเข้าประชุมทำ
สังคายนา พระมหากัสสปคัดเลือกพระสงฆ์ได้ทั้งหมด ๕๐๐ รูปแล้วตกลง
เลือกเอานครราชคฤห์แห่งแคว้นมคธเป็นสถานที่ประชุม ส่วนเวลาประชุมคือ
ตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นไป หรืออีก ๓ เดือนนับแต่นี้

หลังจากนั้น พระสงฆ์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมทำสังคายนา ต่าง
เดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองราชคฤห์ เมื่อไปถึง ทางคณะสงห์ได้ขอความ
อุปถัมภ์จากทางบ้านเมืองแห่งนี้ ในด้านการซ่อมวิหารที่พักสงฆ์ ตกแต่ง
สถานที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นในถ้ำปาสาณคูหาในภูเขาเวภารบบรรพตซึ่งอยู่นอก
เมือง

ทางคณะสงฆ์ได้ขอให้ทางบ้านเมืองประกาศห้ามนักบวชและพระสงฆ์อื่นๆ
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมทำสังคายนาเข้ามาอยู่ในเมืองราชคฤห์
ตลอดเวลาที่คณะสงฆ์ทั้งหมดทำสังคายนาอยู่ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุปสรรคขึด
ขวางอันอาจจะเกิดมีเหตุให้การประชุมทำสังคายนาเป็นไปโดยความไม่
เรียบร้อยนั่นเอง

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333