eng.JPG (3507 bytes)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บัดนี้สำนักฯ พร้อมที่จะให้บริการข้อมูลพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ บน CD-ROM และโปรแกรมแก่ผู้สนใจ โดยคิดอัตราค่าบริการดังนี้

 พระไตรปิฎก ประมวลคัมภีร์ และแหล่งค้นพุทธศาสน์ ฉบับคอมพิวเตอร์ (BUDSIR VI for Windows)

ค่าบริการ

ราคาต่อชุด (บาท)

สำหรับส่วนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน

790.00

         หากสั่งซื้อทางไปรษณีย์กรุณา เพิ่มค่าส่ง จำนวน 100 บาทต่อการสั่งซื้อ 1 ชุด

การให้บริการประกอบด้วย  
 1. แผ่นซีดี-รอม สำหรับการติดตั้งโปรแกรม (Disc 1)
 2. แผ่นซีดี-รอม บรรจุข้อมูลเพื่อการสืบค้น (Disc 2) บรรจุข้อมูลพระไตรปิฎกภาษาบาลี 45 เล่ม พระไตรปิฎกชุดแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์สำคัญอื่น ๆ เป็นภาษาบาลีจำนวน 107 เล่ม นอกจากนี้ ยังได้รวมหนังสือพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พร้อมทั้งภาพพุทธประวัติและพุทธสถาน จำนวน 190 ภาพ
 3. หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม BUDSIR VI for Windows เพื่อการสืบค้นข้อมูล 1 เล่ม
 4. ใบแจ้งรหัสลับ (password) เข้าใช้โปรแกรม BUDSIR VI for Windows
 5. บัตรทะเบียนผู้ซื้อ ซีดี-รอม BUDSIR VI for Windows
 6. สัญญาข้อตกลงและสิทธิการใช้งาน
สิ่งที่ผู้ใช้ต้องเตรียม เพื่อการใช้งานโปรแกรม BUDSIR VI for Windows  

   Hardware

 1. คอมพิวเตอร์ประเภท PC มี CPU เป็น Pentium IV ด้วยความเร็วระดับ 2.4 GHz หรือสูงกว่า
 2. หน่วยความจำหลัก (RAM) อย่างน้อย 512 MB
 3. จอภาพสีชนิด SVGA (Super Video Graphics Array), Keyboard และ Mouse
 4. CD-ROM Drive หรือ DVD Drive สำหรับอ่านข้อมูลจากแผ่น CD-ROM
 5. Hard Disk ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 GB และมีเนื้อที่ใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 GB
 6. Printer เลือกได้หลายแบบ ได้แก่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์ Ink-jet
 7. อุปกรณ์สัญญาณเสียง เช่น Sound Blaster compatible 16 bit หรือดีกว่า และ Speakers

   Software

 1. ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือสูงกว่า (เพื่อการแสดงภาษาไทยที่ถูกต้องควรเป็น Thai Edition)
 2. ไดรเวอร์ (Driver) สำหรับ Sound on board หรือ Sound card อย่างใดอย่างหนึ่ง
   ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ควรจัดเตรียมทรัพยากรให้
เหมาะสมตามความสามารถที่จะจัดหามาได้

  *** โปรดทราบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้จัดจำหน่าย BUDSIR Software อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว  หากสนใจกรุณาติดต่อสั่งซื้อโดยตรงที่
  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล *** 

ชื่อ:

ที่อยู่:

ประเทศ:

E-mail:

เบอร์โทร:

แฟกซ์:

 พระไตรปิฎก ประมวลคัมภีร์ และแหล่งค้นพุทธศาสน์ ฉบับคอมพิวเตอร์ (BUDSIR VI for Windows)
790 + 100 บาท จำนวน  ชุด

**รับเช็คธนาคารเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ สำหรับต่างจังหวัด กรุณาชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร เท่านั้น **

สั่งจ่ายในนาม:  มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา:
หมายเลขเช็ค/ดร๊าฟท์: จำนวนเงิน: บาท

กรุณาส่งใบสั่งซื้อ พร้อมเช็ค/ดร๊าฟท์ธนาคาร ตามจำนวนเงิน ซึ่งตรงกับราคาที่สั่งซื้อ พร้อมระบุ ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ที่จะให้ติดต่อกลับ มาที่

งานพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ. พระราม 6  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

E-mail :
budsir@mahidol.ac.th

คลิก Submit order, เพื่อสั่งซื้อ

  การจัดส่งทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์