ระบบมหิดลรับตรง

ระบบมหิดลรับตรง ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง แต่ต้องสมัครสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งการจัดทำข้อสอบ จัดสนามสอบ และตรวจให้คะแนน ข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบรับตรงร่วม ที่หลายสถาบันมีข้อตกลงใช้ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนที่สมัครรับตรงหลายสถาบันเสียค่าใช้จ่ายลดลง และลดภาระการเดินทางไปสอบข้อเขียนในสนามสอบที่ห่างไกล โดย สทศ. จะใช้สนามสอบของการสอบ GAT/PAT ข้อสอบรับตรงร่วมที่ใช้คัดเลือกเป็นรายวิชาสามัญรวมทั้งสิ้น 7 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใช้เวลาสอบวิชาละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (รายละเอียดหน้า 9-118) ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครสอบในรายวิชาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้ เมื่อ สทศ.ประกาศคะแนนข้อเขียน มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำคะแนนมาใช้ตัดสินเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัดทางวิชาชีพ และตรวจร่างกาย และประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะนำเข้าระบบ Clearing-house ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงสถาบันเดียวต่อไป

ระบบ Clearing-house ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยการรวบรวมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของสถาบันต่างๆ ที่มีข้อตกลงในการร่วมใช้ระบบ Clearing-house เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เพียงแห่งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาสถาบันต่างๆ รับสมัครในระบบ รับตรงและโควตามากขึ้น ทำให้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง และ/หรือระบบโควตาหลายแห่ง ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 แห่ง โดยยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าทุกแห่ง และไม่แจ้งสละสิทธิ์ไปยังสถาบันที่ไม่เข้าศึกษาให้รับทราบ สถาบันเหล่านั้นจึงไม่สามารถรับผู้อื่นทดแทนได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษา ทำให้เกิดที่เรียนว่างเป็นจำนวนมาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จึงเห็นชอบให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ระบบ Clearing-house นี้ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house แล้ว จะได้สิทธิ์เฉพาะหลักสูตรของสถาบันที่เลือกเท่านั้น และ สอท. จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันอื่น รวมทั้งตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง (Admissions) ด้วย

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ระบบมหิดลรับตรง

วัน เดือน ปี

กิจกรรมการสมัครคัดเลือก

1 – 27 ต.ค. 56

สมัครสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2557 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

- ผู้สมัครสาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องสอบ GAT PAT1 และ PAT2

- ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT3

- ผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาชาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) ต้องสอบ PAT2 เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ แต่ไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก

1 – 26 พ.ย. 56

รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission เข้า Menu มหิดลรับตรง

1. ศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร และตรวจรายวิชาที่ต้องสมัครสอบกับ สทศ.

2 . สมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร 100 บาท ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

3. ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงิน (หลังการชำระเงิน 3 วันทำการ หากพบสถานะการสมัครไม่สมบูรณ์ ติดต่อกองบริหารการศึกษาทันที)

25 ธ.ค. 56

มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะ การสมัครสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission ให้ติดต่อบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 10 ม.ค. 57

1 – 24 พ.ย. 56

สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ โดย สทศ. ยกเว้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

7 – 10 ธ.ค. 56

สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2557 โดย สทศ.

4 - 5 ม.ค. 57

สอบ 7 วิชาสามัญ โดย สทศ.

ปลาย ก.พ. 57

สอบ O-NET โดย สทศ.

ประมาณ 11 ก.พ. 57

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th

5 มี.ค. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

5 – 7 มี.ค. 57

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังคณะ/วิทยาลัย โดย Fax./e-mail เท่านั้น

8 – 11 มี.ค. 57

สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2/2557 โดย สทศ.

12 – 16 มี.ค. 57

สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ณ คณะ/วิทยาลัยที่สมัคร ** ต้องนำใบสมัครที่ Print ออกจากระบบ พร้อมหลักฐานการสมัครอื่นๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัยกำหนดไปแสดงต่อกรรมการสอบฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ **

26 มี.ค. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรหัสระบุตัวบุคคล ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

1 เม.ย. – 8 พ.ค. 57

ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (สำเนาใบ ปพ.1:พ) ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษา) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังคณะ/วิทยาลัยที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันก่อนวันที่ 8 พ.ค. 57 และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 57

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์กับ สอท. ที่ http://www.cuas.or.th

6 มิ.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

10 – 16 มิ.ย. 57

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57

17 – 23 มิ.ย. 57

ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Invoice) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 พร้อมนำเงินตามจำนวนใน Invoice ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
** หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล **

18 ก.ค. 57

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57

จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

18 ส.ค. 57

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 1 กันยายน 2557