ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท ของ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งการคัดเลือกจะดำเนินการเหมือนกับปีการศึกษา 2556 กล่าวคือผู้สมัครจะต้องสมัครและสอบข้อเขียนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

วัน เดือน ปี

กิจกรรมการสมัครคัดเลือก

9 – 30 ก.ย. 56

รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission เข้า Menu มหิดลเพื่อชาวชนบท

1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร 700 บาท ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ

2. พิมพ์ใบสมัคร และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 56 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์)

3. เก็บรักษารหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)

1 – 15 พ.ย. 56

ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

1. ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร

2. ผู้สมัครที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

16 พ.ย. 56

สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

08.30-10.30 น. ฉบับที่ 1 เคมี และฟิสิกส์ (รวม 2 ช.ม.)

11.00-12.00 น. ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์ (1 ช.ม.)

13.00-15.00 น. ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม 2 ช.ม.) 15.30-16.30 น. ฉบับที่ 4 ชีววิทยา (1 ช.ม.)

* ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชา หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

สนามสอบ

1. จ.นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2. จ.นครสวรรค์ : รร.นครสวรรค์

3. จ.นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา 4. จ.นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

9 ธ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

(จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น)

9 – 20 ธ.ค. 56

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังศูนย์แพทย์ฯ/คณะ ที่สมัคร ทาง Fax. หรือ e-mail เท่านั้น

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล e-mail : edusiriraj@gmail.com Fax.02-411-4142

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ e-mail : somkiat.koo@mahidol.ac.th Fax.02-200-7683

3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา e-mail : panlapatk@yahoo.com Fax.044-295-614-15

4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ e-mail : niphaphan2@hotmail.com Fax.056-224-382

5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี e-mail : Odod_cpird@hotmail.com Fax.032-321-828

6. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช e-mail : preecha_kaenin@hotmail.com Fax.075-346-946

6 –20 ม.ค. 57

สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/ กิจกรรมกลุ่ม ณ ศูนย์แพทย์ฯ/คณะ ที่สมัคร

27 ม.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

27 – 31 ม.ค. 57

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57

1 – 4 ก.พ. 57

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Invoice) และนำเงินตามจำนวนใน Invoice ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

* หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล *

ตัวจริง 6 ก.พ. 57

สำรอง 7-24 ก.พ. 57

ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการฯ

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ณ ศูนย์แพทย์ฯ/คณะ ที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษา

2. ผู้ทำสัญญาเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิ์ทำสัญญาซ้ำซ้อนเพื่อเข้าศึกษากับสถาบันอื่นในภายหลัง สัญญาที่ทำครั้งหลังนับเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้น คู่สัญญายินยอมตกลงยกเลิกสัญญาเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามความเหมาะสม

สำรอง 7 – 24 ก.พ. 57

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57

24 – 25 ก.พ. 57

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Invoice) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 และนำไปพร้อมเงินตามจำนวน ใน Invoice ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

* หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล *

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013