ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเปิดรับหลักสูตรดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งต้องสมัครสอบข้อเขียนกับมหาวิทยาลัยโดยตรง และสำหรับผู้สมัครรับทุนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จะต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการสอบข้อเขียนด้วย (รายละเอียดจะกล่าวในตอนต่อไป)

 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2559

 
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2015 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 27 สิงหาคม 2558