การคัดเลือกโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ดำเนินการรับสมัคร และจัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่ง ในสมาชิกของ กสพท ที่ร่วมสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 260 คน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 148 คน และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 80 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ www9.si.mahidol.ac.th

 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2559

 
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2015 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 31 สิงหาคม 2558