การคัดเลือกโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ดำเนินการรับสมัคร และจัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในสมาชิกของ กสพท ที่ร่วมสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 260 คน และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 143 คน และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 80 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ กสพท www9.si.mahidol.ac.th

กำหนดการคัดเลือกที่ดำเนินการโดย กสพท ปีการศึกษา 2558

1

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

1-31 ส.ค. 57

2

ชำระเงินค่าสมัคร

1 ส.ค. -5 ก.ย.57

3

สอบวิชาเฉพาะ

1 พ.ย. 57

4

สมัคร และสอบ 7 วิชาสามัญ ของ สทศ ตามประกาศ สทศ.

-

5

ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ

ประมาณ 26 พ.ย.57

6

ประกาศรายชื่อผู้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2558 และจะลบชื่อผู้แจ้งยืนยันสิทธิ์ ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท

16 ก.พ.58

7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ภายใน 23 ก.พ.58

8

สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ

26 ก.พ. – 5 มี.ค.58

9

การสอบ และการประกาศผล O-NET

ตามประกาศของ สทศ.

10

สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 (ถ้ามี)

10 มี.ค.58

11

ส่งรายชื่อให้ สอท/ทปอ.เข้ากระบวนการ Clearing house

ประมาณ 24 เม.ย.58

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ กสพท

 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 1 กันยายน 2557