การคัดเลือกโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ดำเนินการรับสมัคร และ จัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในสมาชิกของ กสพท ที่ร่วมสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 260 คน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 143 คน และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 80 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ กสพท www9.si.mahidol.ac.th

กำหนดการคัดเลือกที่ดำเนินการโดย กสพท ปีการศึกษา 2558

1

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

1 - 31 สิงหาคม 2557

2

ชำระเงินค่าสมัคร

1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557

3

สอบวิชาเฉพาะ

1 พฤศจิกายน 2557

4

สมัครสอบ 7 วิชาสามัญกับ สทศ.

3 - 24 พฤศจิกายน 2557

5

ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ

ประมาณ 26 พฤศจิกายน 2557

6

สอบ 7 วิชาสามัญ ที่จัดโดย สทศ.

17 - 18 มกราคม 2558

7

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

23 กุมภาพันธ์ 2558

8

สัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ

26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558

9

การสอบ O-NET และประกาศผล O-NET

ตามประกาศของ สทศ.

10

สัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ2 (ถ้ามี)

10 มีนาคม 2558

11

ส่งรายชื่อให้ สอท./ทปอ.เพื่อเข้ากระบวนการ Clearing-house

ประมาณ 24 เมษายน 2558

12

สอท.ประกาศรายชื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง/โควตา ใช้สิทธิ์เลือกเข้าศึกษาเพียง 1 แห่ง

28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558

 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557