การคัดเลือกโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ในปีการศึกษา 2557 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ดำเนินการรับสมัคร และจัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในสมาชิกของ กสพท ที่ร่วมสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 260 คน และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 156 คน และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 80 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ กสพท www9.si.mahidol.ac.th

กำหนดการคัดเลือกที่ดำเนินการโดย กสพท ปีการศึกษา 2557

1

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

1-30 พ.ย 2556

2

ชำระเงินค่าสมัคร

1 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2556

3

สมัครสอบข้อสอบรับตรงร่วมวิชาสามัญกับ สทศ.

1-24 พ.ย 2556

4

สอบข้อสอบรับตรงร่วมวิชาสามัญที่จัดโดย สทศ.

4-5 ม.ค.2557

5

สอบวิชาเฉพาะ

2 ก.พ. 2557

6

ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ

ประมาณ 17 ก.พ. 2557

7

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

ประมาณ 14 มี.ค.2557

8

สัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ

18-26 มี.ค.2557

9

การสอบ O-NET และประกาศผล O-NET

ตามประกาศของ สทศ.

10

สัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ2 (ถ้ามี)

ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2557

11

สอท.ประกาศรายชื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ รับตรง/โควตา ใช้สิทธิ์เลือกเข้าศึกษาเพียง 1 แห่ง

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2557

12

ประกาศผลขั้นสุดท้าย

สรุปส่งรายชื่อให้ สอท./ทปอ.เพื่อเข้าขบวนการ Clearing-house ภายใน 23 พ.ค.2557

13

ส่งรายชื่อไป สอท. เพื่อตัดสิทธิ์การสมัคร ในระบบกลาง (Admissions)

23 พ.ค. 2557

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ กสพท

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013