ระบบแอดมิชชันกลาง (Central Admission)

การคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นดังนี้

(1) เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 (GPAX) ร้อยละ 20

(2) คะแนน O-NET ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 30

(3) คะแนน GAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร้อยละ 10-50

(4) คะแนน PAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร้อยละ 0-40

ผู้สนใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สมัครและเข้าสอบ O-NET, GAT และ PAT กับสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th และสมัครเลือกหลักสูตรและสถาบันที่ต้องการศึกษากับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th

กำหนดการในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2557

1

สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

1-27 ตุลาคม 2556

2

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

7-10 ธันวาคม 2556

3

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

19 มกราคม 2557

4

สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557

15-26 มกราคม 2557

5

การสอบ O-NET

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557

6

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557

8-11 มีนาคม 2557

7

ประกาศผลสอบ O-NET

ต้นเดือนเมษายน 2557

8

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557

27 เมษายน 2557

9

ประกาศรับสมัครกับ สอท.

8-15 มิถุนายน 2557

10

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย

28 มิถุนายน 2557

11

สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย

7-9 กรกฎาคม 2557

12

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15 กรกฎาคม 2557

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. : www.niets.or.th  และเว็บไซต์ของ สอท. : www.cuas.or.th

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013