ระบบแอดมิชชันกลาง (Central Admission)

การคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นดังนี้

1. เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 (GPAX) ร้อยละ 20

2. คะแนน O-NET ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ร้อยละ 30

3. คะแนน GAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร้อยละ 10-50

4. คะแนน PAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร้อยละ 0-40

ผู้สนใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สมัครและเข้าสอบ O-NET, GAT และ PAT กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th และสมัครเลือกหลักสูตรและสถาบันที่ต้องการศึกษากับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th

กำหนดการในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2558

1

สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

1 - 20 ตุลาคม 2557

2

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

22 - 25 พฤศจิกายน 2557

3

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

26 ธันวาคม 2557

4

สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

5 - 27 มกราคม 2558

5

การสอบ O-NET

7 -8 กุมภาพันธ์ 2558

6

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

7 - 10 มีนาคม 2558

7

ประกาศผลสอบ O-NET

21 มีนาคม 2558

8

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

10 เมษายน 2558

9

ประกาศรับสมัครกับ สอท.

10 - 17 พฤษภาคม 2558

10

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย

5 มิถุนายน 2558

11

สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย

15 – 17 มิถุนายน 2558

12

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1 กรกฎาคม 2558

 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557