1. ระบบ Clearing House คืออะไร

ตอบ คือระบบที่ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของสถาบันต่าง ๆ ที่มีข้อตกลงในการร่วมใช้ระบบ Clearing House ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียว

2. ระยะเวลาที่นักเรียนจะยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House

ตอบ 11-17 มีนาคม 2555

3. นักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะต้องไปยืนยันสิทธิ์ที่ไหน

ตอบ ที่เว็บไซต์ ของ สอท. www.cuas.or.th

4. นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว อยากเปลี่ยนใจเลือกหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยใหม่ได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง และจะต้องดำเนินการให้ทันภายในวันที่ 11-17 มีนาคม 2555 ซึ่งระบบจะกำหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็นหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก

5. เมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การรับตรงของสถาบันอื่นๆ ที่ร่วมในระบบ Clearing House รวมทั้งตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชันกลางด้วยใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ในมหาวิทยาลัยที่เลือกแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การรับตรงของสถาบันอื่นๆ ที่ร่วมในระบบ Clearing House และระบบแอดมิชชันกลางด้วย

6. หากนักเรียนสอบติดหลายสถาบันแล้วไม่ยืนยันสิทธิ์จะเป็นอย่างไร

ตอบ จะถือว่าสละสิทธิ์ทุกสถาบันที่สอบติด แต่จะมีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในระบบ แอดมิชชันกลาง

ตัวอย่าง : นายขยัน หมั่นเพียร สอบผ่านการคัดเลือก 3 สถาบัน ได้แก่

1. สอบผ่านการคัดเลือกระบบมหิดลโควตา หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. สอบผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. สอบผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายขยัน หมั่นเพียร จะต้องทำอย่างไร...

ตอบ นายขยัน หมั่นเพียร ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของ สอท. ที่ www.cuas.or.th ภายในวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2555 โดยเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่สอบผ่าน เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น

เช่น วันที่ 11 มีนาคม 2555 นายขยัน หมั่นเพียร ตัดสินใจเลือกเรียนวิศวฯ จุฬาฯ ก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่ www.cuas.or.th ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรนี้ ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2555 นายขยัน หมั่นเพียร ก็เปลี่ยนใจ อยากเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ม.มหิดล ก็กลับเข้าไปในระบบ และเปลี่ยนการยืนยันสิทธิ์ ว่าจะเลือกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิด

หลังจากยืนยันสิทธิ์ (หรือเลือกหลักสูตร) แล้ว สอท. จะแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลว่านายขยัน หมั่นเพียร เลือกที่จะไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และส่งไปบอกจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า นายขยัน หมั่นเพียร จะไม่ไปเรียนที่นั่น นอกจากนี้ สอท. จะตัดชื่อ นายขยัน หมั่นเพียร ออกจากระบบแอดมิชชันกลางด้วย

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 10, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012