1. การเลือกสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกสามารถทำได้อย่างไร

ตอบ
สามารถเลือกระบบกรรับสมัครได้ 1 ระบบ 1 คณะ 1 หลักสูตร 1 โครงการ เท่านั้น ตัวอย่าง ถ้าสมัครระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท จะไม่สามารถสมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ได้ ส่วนการเลือกคณะ หลักสูตร โครงการ จะให้เลือกได้เพียงอย่างละ 1 เท่านั้นค่ะ

2. ระบบ Clearing-house หมายถึงอะไร

ตอบ
ระบบ Clearing-house หมายถึงระบบที่มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงกับ สอท.เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หลังจากนั้น สอท.จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันอื่นและตัดสิทธ์การสมัครในระบบกลาง (Admissions) ด้วย

3. ถ้าสมัคร ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) แล้วสามารถสมัครระบบรับตรงโดยคณะ ได้หรือไม่

ตอบ
ได้ค่ะ เพราะเป็นระบบที่คณะรับเองคุณสมบัติบางอย่างคณะเป็นผู้กำหนดค่ะ

4. การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถสมัครได้ทางใดบ้าง

ตอบ
รับสมัคร online อย่างเดียวค่ะ

5. พยาบาลศิริราชกับพยาบาลรามา ต่างกันอย่างไร ถ้าเลือกจะใช้เกณฑ์อะไร

ตอบ
ไม่แตกต่างค่ะ วิชาเรียนเหมือนกัน จะต่างกันที่ถ้าเลือกเรียนพยาบาลศิริราช เมื่อจบจะต้องทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช ถ้าเลือกเรียนพยาบาลรามา จบมาจะทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แค่นั้นค่ะ แตกต่างกันในเรื่องของสถานที่ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งอยู่บางกอกน้อย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่พญาไท

6. การแข่งขันระหว่างการเลือกโครงการพิเศษอื่น ๆ กับโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ อย่างไหนมีอัตราการแข่งขันสูงกว่ากัน

ตอบ
- โครงการพิเศษ หมายถึง โครงการที่กำหนดด้วยเงื่อนไขของแต่ละคณะ หลักสูตร เช่น ระบุเฉพาะจังหวัดหรือระบุคุณสมบัติเฉพาะบางอย่าง
- โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ หมายถึง โครงการที่นักเรียนทั่วประเทศสามารถสมัครได้และอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพการแข่งขันของ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ ย่อมสูงกว่า โครงการพิเศษ ในการเลือกโครงการ

7. โครงการพิเศษอื่น ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจังหวัดของการสมัครหรือไม่

ตอบ
การสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการพิเศษอื่น ๆ ไม่กำหนดจังหวัด แต่กำหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ GPAX ตามเกณฑ์ของคณะ แต่ทั้งนี้ จะมีโครงการให้เลือกหลายโครงการที่มีทุน ให้ดูรายละเอียดได้ในส่วนของคณะในเล่มระเบียบการหน้า 84-85

8. การสมัครสอบคัดเลือกใช้เกรดกี่ภาคการศึกษา

ตอบ
การสมัครสอบคัดเลือกในระบบมหิดลชนบท และระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ใช้เกรด 5 ภาคการศึกษา และหลังจากประกาศผลการสอบแล้ว เกรดใช้ 6 ภาคการศึกษา และต้องอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

9. ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพฯ เรียนในกรุงเทพฯ สามารถสมัครแพทย์ ในระบบมหิดลชนบทได้หรือไม่

ตอบ
ไม่สามารถสมัครได้ค่ะ ต้องไปสมัครในระบบ กสพท. โดยดูรายละเอียดได้ใน website ของ กสพท.

10. เกรดเฉลี่ยของการสมัครแพทย์ชนบทเป็นอย่างไร

ตอบ
ศูนย์แพทยศาสตร์ 4 แห่ง กำหนด GPAX สะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ สังคม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 เช่นกันจ๊ะ ส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล GPAX สะสม เกณฑ์เหมือนกัน แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดจ๊ะ

 

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 23, 2013