ถาม-ตอบ ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท)

1. สมัคร ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) แล้ว เปลี่ยนใจสมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ได้หรือไม่

ตอบ
ได้ ค่ะ
แต่ ต้องติดต่อกองบริหารการศึกษา เพื่อขอยกเลิกการสมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท และชำระค่าสมัคร 700 บาท ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถสมัครระบบมหิดลรับตรงได้

2. สมัคร ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) และระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ทั้ง 2 ระบบได้หรือไม่

ตอบ
ไม่ได้ ค่ะ ต้องเลือกระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น

3. สมัครหลักสูตรแพทย์ แต่เลือกคณะแพทย์ศิริราช กับแพทย์รามาฯ 2 คณะได้หรือไม่

ตอบ
ไม่ได้ค่ะ
เพราะกำหนดให้สมัครได้ 1 คณะ 1 หลักสูตร 1 โครงการ เท่านั้น

4. ต้องการเปลี่ยนคณะ ได้หรือไม่

ตอบ
ได้ค่ะ
แต่ต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะที่ต้องการเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงคณะ/หลักสูตร/โครงการที่สมัคร ทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และถ้าต้องการจะแก้ไขครั้งต่อไปต้องชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครครั้งใหม่ แล้วต้องส่งเอกสารชุดใหม่ในการสมัครครั้งสุดท้ายด้วย และทุกอย่างต้องทำก่อนปิดการรับสมัคร คือ 30 กันยายน 2557

5. สมัครเข้าค่ายแล้ว จะสมัคร CPRID ได้หรือไม่

ตอบ
ไม่ได้ค่ะ หากทราบภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์การสมัคร

6. การสมัครสอบคัดเลือกใช้เกรดกี่ภาคการศึกษา

ตอบ
การสมัครสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (มหิดลชนบท) ใช้เกรด 5 ภาคการศึกษา และหลังจากประกาศผลการสอบแล้ว เกรดใช้ 6 ภาคการศึกษา และต้องอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7. GPAX เฉลี่ยสะสมขั้นต่ำเท่าไร

ตอบ
ทุกหลักสูตรของระบบ มหิดลเพื่อชาวชนบทกำหนด GPAX เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

8. มีการกำหนด GPA ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่

ตอบ
มีค่ะ เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนด วิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ สังคม แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557