การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 มี 5 ระบบ ดังนี้

1.

ระบบมหิดลโควตา

 

ระบบมหิดลโควตา ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง แต่ต้องสมัครสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งการจัดทำข้อสอบ จัดสนามสอบ และตรวจให้คะแนน ข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบรับตรงร่วม ที่หลายสถาบันมีข้อตกลงใช้ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนที่สมัครรับตรงหลายสถาบันเสียค่าใช้จ่ายลดลง และลดภาระการเดินทางไปสอบข้อเขียนในสนามสอบที่ห่างไกล โดย สทศ. จะใช้สนามสอบของการสอบ GAT/PAT ข้อสอบรับตรงร่วมที่ใช้คัดเลือกเป็นรายวิชาสามัญรวมทั้งสิ้น 7 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใช้เวลาสอบวิชาละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (รายละเอียดหน้า 9-120) ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครสอบในรายวิชาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้ เมื่อ สทศ.ประกาศคะแนนข้อเขียน มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำคะแนนมาใช้ตัดสินเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัดทางวิชาชีพ และตรวจร่างกาย และประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะนำเข้าระบบ Clearinghouse ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงสถาบันเดียวต่อไป

ระบบ Clearinghouse ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยการรวบรวมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของสถาบันต่างๆ ที่มีข้อตกลงในการร่วมใช้ระบบ Clearinghouse เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาสถาบันต่างๆ รับสมัครในระบบรับตรงและโควตามากขึ้น ทำให้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง และ/หรือระบบโควตาหลายแห่ง ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 แห่ง โดยยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าทุกแห่ง และไม่แจ้งสละสิทธิ์ไปยังสถาบันที่ไม่เข้าศึกษาให้รับทราบ สถาบันเหล่านั้นจึงไม่สามารถรับผู้อื่นทดแทนได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษา ทำให้เกิดที่เรียนว่างเป็นจำนวนมาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จึงเห็นชอบให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ระบบ Clearinghouse นี้ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse แล้ว จะได้สิทธิ์เฉพาะหลักสูตรของสถาบันที่เลือกเท่านั้น และ สอท.จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันอื่น รวมทั้งตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง (Admissions) ด้วย

ขั้นตอนที่ผู้สมัครจะต้องดำเนินการในระบบมหิดลโควตาเป็นดังแผนผังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้สมัครในระบบมหิดลโควตาปีการศึกษา 2556

1. การรับสมัครในระบบมหิดลโควตา

วันที่ 15 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2555

นักเรียนสมัครออนไลน์โดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล (ค่าสมัคร 100 บาท)

2. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อว่ามหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัครและได้รับซองเอกสารหลักฐานแล้ว

3. การสมัครและสอบข้อเขียนรับตรงร่วม ซึ่งจัดสอบโดย สทศ.

นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนรับตรงร่วมกับ สทศ.

วันที่ 10-30 ตุลาคม 2555

โดยเลือกสมัครเฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกำหนด

นักเรียนเข้าสอบข้อเขียนรับตรงร่วมที่จัดสอบโดย สทศ.

วันที่ 5-6 มกราคม 2556

สทศ.ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน

ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

4. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผู้ผ่านข้อเขียน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

และวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบวิชาเฉพาะ ความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายกาย

5. สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัดทางวิชาชีพ/ตรวจร่างกาย

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2556

นักเรียนเข้าสอบวิชาเฉพาะ ความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

6. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 4 มีนาคม 2556

นักเรียนดูประกาศผลการคัดเลือกและเตรียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

7. การรับรหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4-17 มีนาคม 2556

นักเรียนรับรหัสระบุตัวบุคคลโดย Login เข้าสู่ระบบทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th/quota2013 และทำตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อรับรหัสระบุตัวบุคคลแล้วเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearinghouse

8. ระบบ Clearinghouse

สอท.ประกาศรายชื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง/โควตา ใช้สิทธิ์เลือกเข้าศึกษาเพียง 1 แห่ง

วันที่ 11-17 มีนาคม 2556

คำเตือน

นักเรียนที่มีรายชื่อ-สถาบันที่ให้สิทธิ์เข้าศึกษา ให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียว ทางเว็บไซต์ www.curs.or.th ซึ่ง สอท.จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของสถาบันอื่นและการสมัครในระบบกลาง หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงทั้งหมด (แม้จะผ่านการคัดเลือกเพียงแห่งเดียว) แต่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครในระบบกลาง

9. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2556

นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เตรียมลงทะเบียนเรียนออนไลน์

10. กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์

วันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2556

นักเรียนกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) เพื่อรับรหัสประจำตัวนักศึกษา (ชั่วคราว) ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

11. การส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2556

นักเรียนส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปยังคณะ/วิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาผลการศึกษาจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่หลักสูตรกำหนด หากต่ำกว่าเกณฑ์จะหมดสิทธิ์การเข้าศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อไป สอท. เพื่อคืนสิทธิ์ในการสมัครระบบกลาง (Admissions)

 

2.

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

 

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท ของ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งการคัดเลือกจะดำเนินการเหมือนกับปีการศึกษา 2555 กล่าวคือผู้สมัครจะต้องสมัครและสอบข้อเขียนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้สมัครรับทุน ในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จะต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียนซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 121-143

ขั้นตอนที่ผู้สมัครจะต้องดำเนินการในระบบมหิดลชนบทเป็นดังแผนผังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้สมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทและโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2556

1. การรับสมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555

นักเรียนสมัครออนไลน์โดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล (ค่าสมัครและสอบข้อเขียน 700 บาท)

2. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่นั่งสอบ และสนามสอบ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อว่ามหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัครและซองเอกสารหลักฐาน และจัดที่นั่งสอบให้แล้ว

3. การสอบข้อเขียน 4 ฉบับ 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

นักเรียนเข้าสอบข้อเขียนที่สนามสอบตามที่ประกาศ

4. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผู้ผ่านข้อเขียน

วันที่ 13 ธันวาคม 2555

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่

ในการร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือสอบวิชาเฉพาะ ตรวจร่างกายและสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์

5. การส่งแบบตอบรับเพื่อรับการคัดเลือกขั้นต่อไป

วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2555

นักเรียนแจ้งการตอบรับการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ตรวจร่างกายและสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์

ไปยังศูนย์แพทย์ที่สมัคร / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะทันตแพทยศาสตร์

6. การสอบสัมภาษณ์หรือสอบวิชาเฉพาะ ตรวจร่างกาย สุขภาพจิต กิจกรรมกลุ่ม และอื่นๆ

วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2555

นักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์หรือวิชาเฉพาะ และตรวจร่างกาย/สุขภาพจิต/กิจกรรมกลุ่ม

ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะทันตแพทยศาสตร์

7. มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 8 มกราคม 2556

นักเรียนดูประกาศผลการคัดเลือกและเตรียมลงทะเบียนเรียนออนไลน์

8. กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์

วันที่ 9-18 มกราคม 2556

นักเรียนกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) เพื่อรับรหัสประจำตัวนักศึกษา (ชั่วคราว)

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

9. การรายงานตัวและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการฯ

วันที่ 14 – 18 มกราคม 2556

นักเรียนทำสัญญาการเป็นนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท หรือโครงการผลิตทันตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะทันตแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้ที่ทำสัญญาแล้วจะถูกส่งไปตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ดำเนินการโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และส่งไปตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง ที่ดำเนินการโดย สอท.

10. การส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2556

นักเรียนส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการศึกษาจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด หากต่ำกว่าเกณฑ์จะหมดสิทธิ์การเข้าศึกษา

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อไป สอท. เพื่อคืนสิทธิ์ในการสมัครระบบกลาง

 

3.

การคัดเลือกโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

 

ในปีการศึกษา 2556 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดำเนินการรับสมัคร และจัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของสถาบันต่อไปนี้

(1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(6) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(11) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(12) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

(13) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(14) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(15) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(16) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(17) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรที่ร่วมในการคัดเลือก โดย กสพท. 3 หลักสูตร ได้แก่

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนรับ 250 คน

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนรับ 156 คน

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 80 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรข้างต้นของมหาวิทยาลัยมหิดลให้สมัครและปฏิบัติตามประกาศของ กสพท. ซึ่งจะมีการสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และจะต้องสมัครและสอบข้อเขียนรับตรงร่วมในรายวิชาสามัญ 7 วิชาที่ดำเนินการโดย สทศ. ด้วย รายละเอียดของกำหนดการรับสมัครและการดำเนินการให้ติดตามประกาศของ กสพท. และทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล www9.si.mahidol.ac.th เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี www.ra.mahidol.ac.th และเว็บไซต์ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ www.dt.mahidol.ac.th

กำหนดการคัดเลือกที่ดำเนินการโดย กสพท.* ปีการศึกษา 2556

1. รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

1-31 สิงหาคม 2555

2. ชำระเงินค่าสมัคร (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

1 สิงหาคม-5 กันยายน 2555

3. สอบวิชาเฉพาะ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

4. ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ

ประมาณเดือนธันวาคม 2555

5. สมัครสอบข้อสอบรับตรงร่วมวิชาสามัญกับ สทศ.

10-30 ตุลาคม 2555

6. สอบข้อสอบรับตรงร่วมวิชาสามัญที่จัดโดย สทศ.

5-6 มกราคม 2556

7. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ

19 กุมภาพันธ์ 2556

8. สัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ

22-26 กุมภาพันธ์ 2556

9. การสอบ O-NET และประกาศผล O-NET

ตามประกาศของ สทศ.

10. สัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 (ถ้ามี)

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2556

11. สอท.ประกาศรายชื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง/โควตา ใช้สิทธิ์เลือกเข้าศึกษาเพียง 1 แห่ง

11-17 มีนาคม 2556

12. ประกาศผลขั้นสุดท้าย

ประมาณเดือนมีนาคม 2556

(ดูประกาศของ สอท. และ กสพท.)

13. ส่งรายชื่อไป สอท. เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง (Admissions)

ประมาณเดือนมีนาคม 2556

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ กสพท.

4.

ระบบกลาง (Admissions)

 

การคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นดังนี้

(1) เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 (GPAX) ร้อยละ 20

(2) คะแนน O-NET ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 30

(3) คะแนน GAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร้อยละ 10-50

(4) คะแนน PAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร้อยละ 0-40

ผู้สนใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สมัครและเข้าสอบ O-NET, GAT และ PAT กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th และสมัครเลือกหลักสูตรและสถาบันที่ต้องการศึกษากับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th

กำหนดการในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2556*

1. สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

2-30 กรกฎาคม 2555

2.การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

6-9 ตุลาคม 2555

3. ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

9 พฤศจิกายน 2555

4.สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556

ตามประกาศ สทศ

5.การสอบ O-NET

9-10 กุมภาพันธ์ 2556

6.การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556

2-5 มีนาคม 2556

7.ประกาศผลสอบ O-NET

ตามประกาศ สทศ

8.ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556

ตามประกาศ สทศ

9.ประกาศรับสมัครกับ สอท.

11-21 เมษายน 2556

10.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย

9 พฤษภาคม 2556

11.สัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย

15-17 พฤษภาคม 2556

12.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

22 พฤษภาคม 2556

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. : www.niets.or.th และเว็บไซต์ของ สอท. : www.cuas.or.th

5.

ระบบรับตรงของคณะ/วิทยาลัย

 

คณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล บางคณะมีหลักสูตรหรือโครงการพิเศษ ที่รับสมัครและคัดเลือกเป็นพิเศษนอกเหนือจากระบบข้างต้น เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่รับผู้มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ หรือหลักสูตรที่รับผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเช่นกีฬา และดนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครโดยให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกเองทั้งหมด หลักสูตรที่เปิดรับโดยวิธีนี้มีอยู่ในตาราง ผู้สนใจสามารถติดต่อที่คณะและวิทยาลัยเหล่านั้นโดยตรง

สรุปจำนวนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 5 ระบบ ของปีการศึกษา 2556 เกณฑ์การคัดเลือกในระบบมหิดลโควตา และระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท แสดงในตารางต่อไปนี้

Copyright © 2012 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: August 17, 2012

You are the visitor number Since August 10, 2012