โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตอำนาจเจริญ) เริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยชั้นปีที่ 1-2 เรียนที่ศาลายา โดยเรียนร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ส่วนชั้นปีที่ 3-4 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรรับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และมีโควตาพิเศษสำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และศรีสะเกษ มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีทั้งสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสมรรถนะเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขที่เน้นการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านสุขภาพได้อย่างเป็นองค์รวม เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557