โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตอำนาจเจริญ) เริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยชั้นปีที่ 1-2 เรียนที่ศาลายา โดยเรียนร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ส่วนชั้นปีที่ 3-4 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรรับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และมีโควตาพิเศษสำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และศรีสะเกษ มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีทั้งสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสมรรถนะเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขที่เน้นการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านสุขภาพได้อย่างเป็นองค์รวม เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013