หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาตามความถนัดเพื่อให้เรียนรู้การนำภาษาไทยไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ สาขาวิชาภาษาไทยมีการสอนใน 4 แขนงวิชา คือ ภาษาไทยและภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม และคติชนวิทยา บัณฑิตศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยจึงมีความรอบรู้ศาสตร์ด้านภาษาไทย เข้าใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยในฐานะภาษาของชาติ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ และใฝ่รู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม โดยปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฯ มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปะในแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ระดับภูมิภาคของเอเชีย และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรมหิดล และตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง โดยจัดการสอนใน 4 ด้าน ได้แก่ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง/วิชาชีพ และทักษะทางภาษา มีการปลูกฝังให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557