หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาตามความถนัดเพื่อให้เรียนรู้การนำภาษาไทยไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ สาขาวิชาภาษาไทยมีการสอนใน 4 แขนงวิชา คือ ภาษาไทยและภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม และคติชนวิทยา บัณฑิตศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยจึงมีความรอบรู้ศาสตร์ด้านภาษาไทย เข้าใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยในฐานะภาษาของชาติ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ และใฝ่รู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม โดยปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฯ มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปะในแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ระดับภูมิภาคของเอเชีย และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรมหิดล และตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง โดยจัดการสอนใน 4 ด้าน ได้แก่ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง/วิชาชีพ และทักษะทางภาษา มีการปลูกฝังให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013