หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาตามความถนัดเพื่อให้เรียนรู้การนำภาษาไทยไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ สาขาวิชาภาษาไทยมีการสอนใน 4 แขนงวิชา คือ ภาษาไทยและภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม และคติชนวิทยา บัณฑิตศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยจึงมีความรอบรู้ศาสตร์ด้านภาษาไทย เข้าใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยในฐานะภาษาของชาติ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ และใฝ่รู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม โดยปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฯ มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปะในแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ระดับภูมิภาคของเอเชีย และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรมหิดล และตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง โดยจัดการสอนใน 4 ด้าน ได้แก่ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง/วิชาชีพ และทักษะทางภาษา มีการปลูกฝังให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 1 กันยายน 2557