หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

รับนักศึกษาและบรรพชิตที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้การศึกษาในแนวคิดและแนวปฏิบัติของศาสนาต่างๆ ในฐานะที่เป็นอารยธรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติ ด้วยวิธีการของเหตุผล และการนำวิทยาการสมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยามาบูรณาการในการเรียนรู้ วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีอาจารย์ไทยและอาจารย์ต่างชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น แคนาดา ฯลฯ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ระดับสูงที่จะพัฒนาและให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด การจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยเน้นความสงบ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นา ๆ พันธุ์ที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน

เมื่อจบเป็นบัณฑิตสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพครูในสถาบันการศึกษา หรือศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และความรอบรู้ สามารถนำทักษะจากการเรียนรู้เพื่อสร้างความสุขและสันติในสังคมได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557