หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

รับนักศึกษาและบรรพชิตที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้การศึกษาในแนวคิดและแนวปฏิบัติของศาสนาต่างๆ ในฐานะที่เป็นอารยธรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติ ด้วยวิธีการของเหตุผล และการนำวิทยาการสมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยามาบูรณาการในการเรียนรู้ วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีอาจารย์ไทยและอาจารย์ต่างชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น แคนาดา ฯลฯ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ระดับสูงที่จะพัฒนาและให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด การจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยเน้นความสงบ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นา ๆ พันธุ์ที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน

เมื่อจบเป็นบัณฑิตสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพครูในสถาบันการศึกษา หรือศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และความรอบรู้ สามารถนำทักษะจากการเรียนรู้เพื่อสร้างความสุขและสันติในสังคมได้เป็นอย่างดี

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013