หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดการศึกษาที่ทันสมัยและพัฒนาแนวคิดในการดูแลรักษาทันตสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้า มีการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะทางทันตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งประกอบอาชีพได้ทั้งในโรงพยาบาล สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตอาจารย์ทันตแพทย์ที่ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกในระหว่างที่กำลังศึกษาในหลักสูตร หลังจากสำเร็จปริญญาเอกจะศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตซึ่งจะได้รับการบรรจุให้เป็นอาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013