คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรนานาชาติ สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการทั้งด้านวิชาการ ICT และการสื่อสารที่เป็นสากล เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดย ICT ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีนัยสำคัญ หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและเอาใจใส่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต หลักสูตรมี 8 สาขาวิชาเอก ได้แก่ Database and Intelligent Systems, Electronic Business, Multimedia Systems, Computer Science, Health Information Technology, Software Engineering, Computer Networks และ Management Information Systems ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้าน ICT ของทุกภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพร้อมด้านสถานที่เรียน อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และมีทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดี ในแต่ละปีมีนักศึกษาได้รับรางวัลจาการแข่งขันทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรให้การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ และบัณฑิตของหลักสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันชั้นนำของโลกได้อย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557