คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานสภาวิศวกรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและประกอบวิชาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ มีความสามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียน หลักสูตรที่เปิดสอนมี 7 สาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จัดการเรียนการสอนและวิจัยโดยมุ่งมั่นผลิตวิศวกรเครื่องกลทั้งระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีคณาจารย์คุณภาพและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จัดสอนในกลุ่มวิชาต่างๆ เช่น กลุ่มโครงสร้าง ศึกษา พัฒนา วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล และวิเคราะห์โครงสร้างอื่นๆ เช่น กระดูกและรากฟันเทียม กลุ่มสาขาความร้อนและของไหล ศึกษาและพัฒนาระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ การประหยัดพลังงานในอาคารและระบบทำความเย็นของอุปกรณ์ต่างๆ กลุ่มสาขายานยนต์ พัฒนาระบบช่วงล่าง ระบบควบคุมหัวฉีดและการเผาไหม้ภายในเครื่องรถยนต์ การประหยัดพลังงานในยานยนต์และการวิเคราะห์โครงสร้างของตัวรถ กลุ่มสาขาระบบควบคุมและหุ่นยนต์ ออกแบบระบบควบคุมที่ทำงานได้จริงทั้งในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์และระบบที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มุ่งเน้นสร้างวิศวกรเคมีที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ผ่านการรับรองเนื้อหารายวิชาตามมาตรฐานสภาวิศวกรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งยังส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเองตลอดชีวิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เน้นกระบวนการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกกระบวนการความคิด (system thinking) รวมทั้งฝึกทักษะด้านบริหารจัดการองค์ความรู้และความสัมพันธ์เชิงบวก ประกอบด้วยรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน (Industrial visit) การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PRO/II หรือ Aspen Plus ในการจำลองกระบวนการ งานโครงงานวิศวกรรมเคมี งานกีฬาสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ “CheMe day” และงานกิจกรรมวิชาการค่ายเยาวชน “ChemE Camp” เพื่อสร้างทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ส่งเสริมทักษะทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเรียนรู้จริงจากการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการของภาควิชา ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเคมี วิศวกรรมเคมีชีวภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เป็นหลักสูตรชั้นนำและสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในด้านกระบวนการผลิตและการบริหารทรัพยากร การผลิต รวมทั้งการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการทำงานกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ มีการเรียนในภาคปฏิบัติมากกว่า 20 ห้องปฏิบัติการ ภายใต้การควบคุมดูแลและการแนะนำจากคณาจารย์วิศวกรที่มีประสบการณ์สูง พัฒนาความรู้ความสามารถให้นักศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการได้ในระดับอาเซียน

 

สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเน้นการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพวิศวกรในสาขาไฟฟ้า สื่อสาร เทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรรองรับ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (ภาคพิเศษ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใช้แนวทางขององค์กรสากลมาตรฐานระดับนานาชาติทางด้านวิศวกรรม (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) โดยให้เรียนรู้การออกแบบ ประดิษฐ์ ประยุกต์ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ทั้งทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ มีการสอนใน 4 แขนงวิชา ได้แก่

(1) ระบบวงจรคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์

(2) ระบบวิศวกรรมซอฟแวร์

(3) ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

(4) ระบบอัจฉริยะเพื่องานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์

ซึ่งบูรณาการพื้นฐานทฤษฎี หลักคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ในการออกแบบและแก้ปัญหาด้านต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมทั้งการติดต่อสื่อสารส่งผลให้เกิดการต่อยอดของความรู้ ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และความก้าวหน้าเศรษฐกิจของชาติได้

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้าง การวางแผนการก่อสร้าง การวิเคราะห์ วินิจฉัยโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี การบริหาร งานก่อสร้าง และการจัดการทรัพยากรน้ำ นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง การฝึกภาคสนาม การศึกษาดูงาน และการฝึกงานทางวิศวกรรม จะช่วยให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ การทำงานและการวิจัยจะทำให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) เป็นการนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์กับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เน้นการเรียนรู้หลักการของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง รวมทั้งการดูแลรักษาและการประยุกต์ใช้งาน

วิศวกรชีวการแพทย์จึงมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิศวกรชีวการแพทย์จึงเป็นที่ต้องการของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557