คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขา เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เน้นการเรียนรู้จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและภาคสนาม ตลอดจนการทำกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานทั้งในด้านนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในภาครัฐและเอกชน

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013