คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขา เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เน้นการเรียนรู้จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและภาคสนาม ตลอดจนการทำกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานทั้งในด้านนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557