อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเก็บค่าธรรมเนียมปีการศึกษาละประมาณ 16,000 – 32,000 บาท (ไม่รวมค่าหอพัก) บางหลักสูตรมีค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบก่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013