ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ตั้งในพื้นที่ 7 แห่ง ดังนี้

1.1

พื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มีเนื้อที่ 2 ไร่ 18 ตารางวา เป็นที่ตั้งของคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

1.2

พื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

มีเนื้อที่ 72 ไร่ เป็นที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

1.3

พื้นที่แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

มีเนื้อที่ประมาณ 198 ไร่ แบ่งเป็น 3 บริเวณ คือ

(ก) บริเวณถนนศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์

(ข) บริเวณถนนพระราม 6 เป็นที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

(ค) บริเวณถนนราชวิถี เป็นที่ตั้งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ คณะทันตแพทยศาสตร์

1.4

พื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มีเนื้อที่ 1,239 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา เป็นที่ตั้งของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ที่ดำเนินการสอนนักศึกษาปีที่ 1 และนักศึกษาปีที่ 2 บางส่วน) บัณฑิตวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยศาสนศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาปัญญาคม ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ทางปัญญา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1.5

พื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

มีเนื้อที่ 6,792 ไร่ เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สาขา
วิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาธรณีศาสตร์ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

1.6

พื้นที่ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง และตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ และ 1,000 ไร่ ตามลำดับ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

1.7

พื้นที่ตำบลบุ่ง และตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

มีเนื้อที่ประมาณ 43 ไร่ และ 384 ไร่ ตามลำดับ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557