มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จัดการเรียนการสอนใน 4 สาขา โดยศึกษาวิชาพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตศาลายา และศึกษาในชั้นปีที่ 3-4 ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

มุ่งเป็นหลักสูตรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับสากล บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในการแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ยืดอายุการเก็บรักษาให้มีความปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าอาหาร เพื่อให้เป็นสินค้าหลักของประเทศไทย เรียนรู้วิธีการควบคุม การผลิต ตรวจสอบคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศอย่างเป็นองค์รวม

นักศึกษาจะได้ฝึกงานและเรียนรู้กับชุมชน เพื่อเป็นบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีปัญญา และสร้างสังคมที่มีความสุขโดยมุ่งมั่นรับใช้ชุมชนและสังคม เป็นผู้นำทางวิชาการ และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้

 

สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

มุ่งเป็นหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับสากล และสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความชำนาญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพทั้งพืช สัตว์และสิ่งแวดล้อมในบริบทของท้องถิ่น ของชุมชน ของประเทศ และของโลกได้ มีความสามารถในด้านการจัดการ การเรียนรู้กับชุมชน สามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรชีวภาพ หรือศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีววิทยา นิเวศวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร โดยเน้นพืชเศรษฐกิจ พืชท้องถิ่น พืชพลังงานและอุตสาหกรรม ที่คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร หรือประกอบอาชีพอิสระ

 

สาขาวิชาธรณีศาสตร์

สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มีการบูรณาการความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เรียนรู้และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาในจังหวัดกาญจนบุรี และสถานที่จริงในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงตามความถนัดและความสนใจในองค์กร สถาบัน หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน มีความสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณาการธรณีศาสตร์กับสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและความเกื้อกูลต่อสังคมที่สามารถทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และมวลมนุษย์โลกได้อย่างเหมาะสม

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้องค์ความรู้มาตรฐานสากลที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชา เช่น การจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว การจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนที่ศาลายา ชั้นปีที่ 2-4 เรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และโครงการสหกิจศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิทยาการการจัดการแขนงต่างๆ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และ/หรือการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยปณิธานในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ว่า "เรียนรู้ระดับสากล พัฒนาสังคมแห่งอนาคต"

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557