มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จัดการเรียนการสอน ใน 4 สาขาวิชา โดยศึกษารายวิชาพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตศาลายา และศึกษาในชั้นปีที่ 3-4 ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) Bachelor of Science (Food Technology)

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเน้นการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหารในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย

มีการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร การตรวจสอบและใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร รวมถึงรายวิชาที่มีความสำคัญในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การบริหารและการจัดการทั่วไป วิศวกรรมอาหาร กฎข้อบังคับและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การทัศนศึกษาชมโรงงาน นอกจากนี้ทางหลักสูตร มีการสอนวิชาเฉพาะด้านต่างๆ เช่น สุขลักษณะและสุขอนามัยอาหาร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ำ ธัญพืชและแป้ง การบรรจุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารและโภชนาการ และการกำจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย เป็นต้น เน้นการฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง และในภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ศึกษามาเพื่อฝึกปฏิบัติในการทำโครงการวิจัย

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในโรงงานระดับเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ในฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือฝ่ายขาย สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามถนัดต่อไปได้ ทั้งในและต่างประเทศ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) Bachelor of Science (Conservation Biology)

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ทางชีววิทยา นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนมีความสามารถบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และดำรงไว้ซึ่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤติความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ

มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในห้องเรียนธรรมชาติ ทั้งในพื้นที่ธรรมชาติในวิทยาเขต และพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ของประเทศไทย ผ่านบทปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ การออกภาคสนามเพื่อฝึกเทคนิคทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ตลอดจนการทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสื่อความหมาย ด้านชีววิทยา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) Bachelor of Science (Agricultural Science)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เป็นสาขาวิชาที่สอนด้านการเกษตรสาขาแรก ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการเกษตรแบบครบวงจร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินการและพัฒนาตั้งแต่การปลูก ปรับปรุงพันธุ์ แปรรูป และการจัดการธุรกิจ เน้นด้านการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้สามารถเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานและอุตสาหกรรม โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อความต้องการของภูมิภาคและสังคม

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร ตามหน่วยงานหรือบริษัท เป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) Bachelor of Science (Geoscience)

หลักสูตรธรณีศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาธรณีศาสตร์และสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรมธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์ชาติ อัตลักษณ์ของบัณฑิตธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและเกื้อกูลต่อสังคม มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีคุณธรรมสามารถครองตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เต็มภาคภูมิ

หลักสูตรธรณีศาสตร์ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา ในชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 นักศึกษามีโอกาสได้รู้ธรณีวิทยาพื้นฐาน และการศึกษาของจริงในภาคสนาม ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่วนในชั้นปีที่ 3 เทอมสอง และชั้นปีที่ 4 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาพื้นฐานและธรณีวิทยาประยุกต์ต่างๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม การทำแผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และด้านอื่นๆ ตามศักยภาพ ความชอบ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน ได้แก่ ด้านธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยาปิโตรเลียม ธรณีวิทยาน้ำบาดาล ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีเคมี และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่างๆ เช่น บริษัทปิโตรเลียม บริษัทเหมืองแร่ บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่นักศึกษามุ่งหวังไว้ว่าจะทำงานด้วยเมื่อสำเร็จการศึกษา เป็นเวลา ประมาณ 10 สัปดาห์

บัณฑิตธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตอบรับจากสังคมในระดับที่น่าพอใจ บัณฑิตส่วนใหญ่ ได้ทำงานในสายวิชาชีพ ได้แก่ บริษัทปิโตรเลียม บริษัทปูนซีเมนต์ บริษัทเหมืองแร่ บริษัทก่อสร้างเขื่อนและฐานราก บริษัทที่ปรึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจเช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกรมชลประทาน เป็นต้น คติพจน์ของหลักสูตรธรณีศาสตร์ (Geoscience’s Motto) จเช มตฺตา สุขํ ธีโร พึงสละสุขส่วนตน เพื่อสุขของส่วนรวม

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) Bachelor of Business Administration (Management)

จัดการเรียนการสอน โดยศึกษารายวิชาพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตศาลายา และศึกษาในชั้นปีที่ 3-4 ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2552 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรฯ เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ส่วนในชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการองค์การ โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ ระดับมาตรฐานสากล และทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาษาไทย จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิตประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา ได้แก่ แผนการศึกษาโครงการสหกิจศึกษา และแผนการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โดยลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ อาทิ การวางแผนงาน การจัดการองค์กร การเป็นผู้บริหาร และการควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

 

บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy

จัดการเรียนการสอน โดยศึกษารายวิชาพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตศาลายา ชั้นปีที่ 2-3 ศึกษาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี และชั้นปีที่ 4 ศึกษาที่วิทยาเขตศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 1/2555 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรบัณชีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาระดับชั้นปี 1 ศึกษาที่วิทยาเขตศาลายา ชั้นปี 2 – 3 ศึกษาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี และชั้นปีที่ 4 ศึกษาที่วิทยาเขตศาลายา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ด้านบัญชี ไปบูรณาการ เสมือนปัญญาของแผ่นดิน บัณฑิตบัญชีมหิดลมีความยืดหยุ่น ต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง (สามารถทำงานต่างจังหวัดได้) เรียนสนุก เรียนรู้ง่ายจากอาจารย์ที่เข้าใจ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมนานาชาติ สอนโดยคณาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์จริง จากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ นักบัญชีการเงิน นักบัญชีต้นทุน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย จากสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี จากกรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชีสำเร็จรูป ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่ปรึกษาด้านระบบธรรมภิบาลที่ดี นักบัญชีนิติวิทยา นักบัญชีบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) Bachelor of Engineering (Environmental Engineering and Disaster Management)

จัดการเรียนการสอน โดยศึกษารายวิชาพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตศาลายา และศึกษาใน ชั้นปีที่ 3-4 ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้การควบคุมของสภาวิศวกร มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอันเนื่องมาจากมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร โดยบัณฑิตที่จบสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาษาไทย จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 แผนการศึกษา ได้แก่ แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา และแผนวิจัย (กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน โดยลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ ออกแบบ ควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหามลพิษ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึง วางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข้อมูลติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

0-3458-5065 ต่อ 2208 หรือ 086-3779947

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

0-3458-5065 ต่อ 2208 หรือ 086-3779947

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

0-3458-5065 ต่อ 2208 หรือ 086-3779947

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

0-3458-5065 ต่อ 2208 หรือ 086-3779947

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

0-3458-5065 ต่อ 2208 หรือ 086-3779947

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยภิบัติ)

0-3458-5065 ต่อ 2208 หรือ 086-3779947

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

0-3458-5065 ต่อ 2208 หรือ 086-3779947

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤศจิกายน 2557