หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

เป็นหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แห่งแรกในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ที่เป็นต้นแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 55 ปี ที่ผลิตบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่ประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นรายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จึงเกี่ยวข้องกับบริบทของชีวโมเลกุลต่างๆ ในร่างกายทั้งหน้าที่ รูปร่างและคุณสมบัติ เรียนรู้ระบบภูมิคุ้มกัน สภาวะที่ผิดปกติของร่างกาย จุลชีพและปรสิตที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต (การธนาคารเลือด) ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นความรู้ความสามารถในการวางแผนงานและการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และการทำวิจัย ผู้สนใจเข้าศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสภาวะตาบอดสี

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และผ่านการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร/พยาธิวิทยาคลินิกของโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถทำงานเป็นทีมส่งเสริมสุขภาพประชาชน อีกทั้งสามารถเป็นผู้ดำเนินการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ

นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร/พยาธิวิทยาคลินิก เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันวิจัยต่างๆ

หลักสูตรพิสิฐวิธาน เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีศักยภาพโดดเด่นและมีผลการเรียนที่ดี สามารถเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคนิคการแพทย์ไปพร้อม ๆ กัน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาในการเรียนทำให้สามารถจบระดับปริญญาเอกได้เร็วกว่าหลักสูตรปกติ จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหลักสูตรนี้คือผู้เรียนจะได้รับเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนในอัตราที่ไม่น้อยกว่าคุณวุฒิปริญญาตรีตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

มุ่งสร้างบัณฑิตวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้รังสีทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค นักศึกษาจะได้เรียนรู้และปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์อย่างถูกต้อง รังสีวินิจฉัยเป็นการใช้รังสีในการวินิจฉัยโรค เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์แบบธรรมดา การเอกซเรย์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายภาพ 3 มิติของอวัยวะต่าง ๆ ด้านรังสีรักษาศึกษาการใช้รังสีพลังงานสูงเพื่อรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์เรียนรู้การให้สารรังสีแก่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อ รักษาโรค รวมทั้งเพื่อถ่ายภาพการทำงานของอวัยวะในร่างกาย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิคได้

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557