วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

มีจัดการเรียนการสอนใน 9 สาขาวิชาเอก ได้แก่ ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (Classical Music Performance) ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music) ละครเพลง (Musical Theatre) ดนตรีแจ๊ส (Jazz) ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) การประพันธ์ดนตรี (Music Composition) เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology) ธุรกิจดนตรี (Music Business) และดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy) เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยที่มีคณาจารย์ไทยและต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางการดนตรีและการจัดการเรียนสอน มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีครบทุกเครื่องมือรวมทั้งเครื่องดนตรีที่หายาก อาทิ บาลซูน เฟรนซ์ฮอร์น โอโบ ทูบา ยูโฟนเนียม มาริมบา ฮาร์ป เครื่องดนตรีท้องถิ่นของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องซ้อม ห้องรวมวงดนตรี ห้องบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องสมุดดนตรีที่สมบูรณ์แบบ

วิทยาลัยสร้างโอกาสและเปิดโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ การแสดง และการนำเสนอผลงานใหม่ๆ เน้นการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมโดยนักศึกษาจะได้ร่วมวงแสดงดนตรีทั้งในกิจกรรมประกอบการศึกษา แสดงเดี่ยว แสดงรวมวง ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา มีวงดนตรีที่หลากหลาย ได้แก่ วงมโหรีปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์มอญ วงดนตรีพื้นบ้าน วงหัสดนตรี วงสมัยนิยม (Pop Orchestra) วงเครื่องสายฝรั่ง (Chamber Orchestra) วงดุริยางค์เครื่องสาย (Symphony Orchestra) วงดุริยางค์เครื่องเป่า (Wind Symphony) วงฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra, TPO) มีผลงานการแสดงและงานวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพทางดนตรีได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557