โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์

เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยชั้นปีที่ 1-2 เทอม 1 เรียนที่ศาลายาโดยเรียนร่วมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต (พญาไท) และวิทยาเขตอำนาจเจริญ ส่วนปี 2 เทอม 2- ปี 4 เรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์ กระบวนการคัดเลือกมี 2 กลุ่มคือ (1) รับระบบมหิดลโควตา (2) รับตรงโดยวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรรับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายทั่วประเทศ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สู่วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ความรู้ในการทำงานได้จริง มีทักษะการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ (area base learning) เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และโครงการนักเรียนทุนสาธารณสุขเพื่อชุมชน รับนักเรียนจากพื้นที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 7 จังหวัดได้แก่ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ที่มีหน่วยงานสมัครเข้าโครงการฯโดยทำสัญญาตามเงื่อนไขของวิทยาเขตฯ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557