หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถานการศึกษาพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากว่า 100 ปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล 5 ปี มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีความเป็นสากล โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันในต่างประเทศ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สู่การปฎิบัติ เป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาวะ และมีคุณธรรมจริยธรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีแหล่งงานรองรับทั้งหมด และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ทั้งในและต่างประเทศ

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013