หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถานการศึกษาพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากว่า 100 ปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล 5 ปี มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีความเป็นสากล โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันในต่างประเทศ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สู่การปฎิบัติ เป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาวะ และมีคุณธรรมจริยธรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีแหล่งงานรองรับทั้งหมด และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 1 กันยายน 2557