หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถานการศึกษาพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากว่า 100 ปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล 5 ปี มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีความเป็นสากล โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันในต่างประเทศ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สู่การปฎิบัติ เป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาวะ และมีคุณธรรมจริยธรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีแหล่งงานรองรับทั้งหมด และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557