หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เป็นหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 50 ปี เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทีมอาจารย์มีความรู้ มีประสบการณ์ในการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทั้งสมรรถนะพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสมรรถนะเฉพาะในแต่ละด้านของการดำเนินการสาธารณสุข ปัจจุบันแยกเป็น 2 หลักสูตร คือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 5 สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ โดยจะแยกเรียนสาขาวิชาเอกในชั้นปีที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนและดำเนินการ แก้ปัญหาสถานการณ์ด้านสุขภาพได้อย่างเป็นองค์รวม โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามฯ ทั้งการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ และการฝึกปฏิบัติเฉพาะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ เมื่อจบแล้วสามารถสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน อีกทั้งยังสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557