หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และเจตคติอันดีงามในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพร่วมกับวิชาการแขนงต่างๆ อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ส่งเสริม และแก้ปัญหาสุขภาวะแบบองค์รวม และมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถค้นคว้าวิจัยและแสวงหาความรู้ ความชำนาญเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีโลกทัศน์กว้างทันสมัยและทันเหตุการณ์ สามารถบริหารงานขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด และใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นนักกายภาพบำบัดในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล สถาบันส่งเสริมสุขภาพ สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือประกอบอาชีพอิสระในสถานกายภาพบำบัด และสามารถศึกษาต่อในระดับสูง เช่น ระดับประกาศนียบัตรหลังปริญญาสาขาต่างๆ ทางด้านกายภาพบำบัด ระดับปริญญาโทและเอกในสาขากายภาพบำบัด สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการบูรณาการทักษะชีวิตของตนเองเพื่อพัฒนาเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพในวิชาชีพกิจกรรมบำบัด สร้างสุขภาวะชุมชน โดยจัดให้มีประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประกอบด้วย การพัฒนาคุณธรรมของการประกอบวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด การประยุกต์กรอบอ้างอิงกิจกรรมบำบัดสากล การศึกษาที่มีชีวิตชีวาและใช้ปัญหาเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สื่อกิจกรรมบำบัด การค้นหาหลักฐานอ้างอิงที่มีคุณภาพของงานกิจกรรมบำบัดเฉพาะทาง การดัดแปรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร้างสมรรถนะการให้เหตุผลทางคลินิก นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อชุมชนและสามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้โดยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนตลอดทุกช่วงวัย ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการเด็ก กลุ่มคนวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013