คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งผลิตแพทย์ที่มีเอกลักษณ์ "รามาธิบดี" คือ เป็นคนดี กล้าคิด กล้าแสดงออก และยึดถือในสิ่งที่ถูกต้อง โดยจัดกระบวนการหล่อหลอมนักศึกษาตามค่านิยมขององค์กร คือ "มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพ"

คุณลักษณะ "มุ่งเรียนรู้" เกิดขึ้นโดยการชี้แนะของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวิชาชีพแพทย์ ปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตที่ทันสมัย นักศึกษาจะมีโอกาสเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยทั้งใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและในโรงพยาบาลต่างจังหวัด เพื่อเรียนรู้ระบบสาธารณสุขของประเทศ “คู่คุณธรรม” เกิดขึ้นโดยวัฒนธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์แพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ มีจิตอาสา “นำสู่คุณภาพ” เกิดขึ้นโดยการเสริมสร้างให้มีทักษะในการพัฒนางานและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการสาธารณสุขของประเทศ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีจุดเด่นในการเรียนการสอนด้านคลินิก โดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรมีความเป็นสากล มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา สวีเดน เดนมาร์ก และไต้หวัน การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติการพยาบาลคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการตัดสินใจทางคลินิก การฝึกให้มีความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม มีวิธีจัดการเรียน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งส่งเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูลความรู้ การติดต่อสื่อสาร มีการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งคลินิกและชุมชนที่ครอบคลุมการพยาบาลบุคคลในระยะต่างๆ ของชีวิต ตลอดจนการสาธารณสุขของประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ บัณฑิตพยาบาลรามาธิบดีจึงเป็นที่ต้องการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีวิชาชีพเป็นนักแก้ไขการพูดและการได้ยินที่มีความรับผิดชอบ มีเจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการให้บริการสุขภาพทางด้านการสื่อความหมาย รวมทั้งการวินิจฉัย ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันความผิดปกติของการได้ยิน กระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพด้านการได้ยิน ภาษาและการพูดแก่ประชาชนทั่วไปทุกช่วงอายุ และเนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ยังขาดแคลน และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประชากรที่มีความผิดปกติในการสื่อความหมายให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น บัณฑิตจึงเป็นที่ต้องการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557