หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เป็นหลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่รับทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่จบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลป์ การจัดให้เรียนร่วมกันได้มีกลไกช่วยเหลือ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ ล่ามภาษามือ ครูผู้ช่วยสอน และผู้จดคำบรรยาย รวมทั้งบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนทุกครั้ง การสอนมี 5 วิชาเอกให้เลือกเรียน ได้แก่ (1) วิชาเอกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก (2) วิชาเอกภาษามือไทย (3) วิชาเอกล่ามภาษามือไทย (4) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (5) วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา ผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกที่ 1-4 สามารถประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนโสตศึกษา หรือโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม สำหรับวิชาเอกที่ 5 สามารถประกอบวิชาชีพในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา หรือประกอบอาชีพอิสระได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย (หลักสูตร 4 ปี) เป็นหลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย รับนักศึกษาปกติที่จบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ที่มีเจตคติที่ดีต่อผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้เรียนรู้การเป็นล่ามภาษามือเพื่อให้บริการอย่างเต็มใจ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นล่ามภาษามือทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย รวมทั้งล่ามในที่ประชุมในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็นล่ามอิสระ

บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดีจะได้รับทุนการศึกษา และทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก เพื่อเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยราชสุดาด้วย

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013