หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เป็นหลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่รับทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่จบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลป์ การจัดให้เรียนร่วมกันได้มีกลไกช่วยเหลือ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ ล่ามภาษามือ ครูผู้ช่วยสอน และผู้จดคำบรรยาย รวมทั้งบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนทุกครั้ง การสอนมี 5 วิชาเอกให้เลือกเรียน ได้แก่ (1) วิชาเอกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก (2) วิชาเอกภาษามือไทย (3) วิชาเอกล่ามภาษามือไทย (4) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (5) วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา ผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกที่ 1-4 สามารถประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนโสตศึกษา หรือโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม สำหรับวิชาเอกที่ 5 สามารถประกอบวิชาชีพในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา หรือประกอบอาชีพอิสระได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย (หลักสูตร 4 ปี) เป็นหลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย รับนักศึกษาปกติที่จบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ที่มีเจตคติที่ดีต่อผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้เรียนรู้การเป็นล่ามภาษามือเพื่อให้บริการอย่างเต็มใจ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นล่ามภาษามือทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย รวมทั้งล่ามในที่ประชุมในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็นล่ามอิสระ

บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดีจะได้รับทุนการศึกษา และทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก เพื่อเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยราชสุดาด้วย

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557