หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อสร้างผู้นำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางการแพทย์ระดับแนวหน้า เป็นกำลังสำคัญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลไกสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลักสูตรพิสิฐวิธาน ในโครงการ B.Sc.-Ph.D ส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและทำวิจัยตามความถนัดและสนใจ มีทุนไปศึกษา/ทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 4-6 เดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ เมื่อสำเร็จปริญญาตรีสามารถศึกษาต่อปริญญาเอกโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท หลักสูตรปกติ มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และดูงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 70 % ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์มีทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ได้แก่ ทุน พสวท. ทุนศรีตรังทอง และทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รวมปีละประมาณ 100 ทุนต่อปี สาขาที่เปิดสอนมีดังนี้

สาขาเคมี

เรียนรู้ความสัมพันธ์ของเคมีกับศาสตร์สาขาอื่น องค์ประกอบของสรรพสิ่ง สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารในสภาวะต่างๆ การสังเคราะห์สาร การวิเคราะห์สารเชิงปริมาณและคุณภาพ และการนำไปประยุกต์ มีการฝึกวิจัยในสาขาเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ และพอลิเมอร์

สาขาชีววิทยา

เรียนรู้พื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิต ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมชีววิทยาโมเลกุล สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ กระบวนการวิวัฒนาการ มีการฝึกวิจัย เช่น การศึกษาสายพันธุ์ เทคโนโลยี ของยีน การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์เศรษฐกิจ พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก การปรับปรุงสภาวะแวดล้อมและการควบคุมพาหะของโรคเมืองร้อน เป็นต้น

สาขาพฤกษศาสตร์

เรียนรู้พฤกษศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ที่สอดคล้องกับสภาพของประเทศไทยที่เป็นระบบเกษตร-อุตสาหกรรม มีการปฏิบัติงานวิจัย เช่น การศึกษาสาหร่ายวิทยาที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงสายพันธุ์ ตลอดจนงานวิจัยทางพฤกษเคมี

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

เรียนรู้การนำความรู้ทางเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมและชีวเคมี มาประยุกต์กับความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อค้นคว้า และผลิตนวัตกรรม ทางชีวภาพที่มีคุณประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัย และในโรงงานอุตสาหกรรมจริง

โครงการ B.Sc.-M.M. เป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรียนวิชาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรการจัดการเพียง 1 ปี

สาขาฟิสิกส์

เรียนรู้ฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์เชิงคำนวณ การศึกษาทางเลเซอร์และสารกึ่งตัวนำ การฝึกทำวิจัยและฝึกฝนให้มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน

สาขาคณิตศาสตร์

เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ โดยจะได้รับการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงหรือประยุกต์คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ เช่น การทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย

เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เคอร์ติน ออสเตรเลีย เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล ที่มีความรู้ด้านระบบประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ มีความชำนาญด้านคณิตศาสตร์ สถิติ การคลัง เศรษฐกิจ การบัญชี กฎหมาย การคำนวณ และสถิติประชากร ผู้ที่เลือกเรียนทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้รับปริญญาจากทั้งสองแห่ง สามารถปฏิบัติงานในอาชีพนักวิเคราะห์ หรือที่ปรึกษาด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณ ธนาคาร สถานประกอบการด้านการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557