หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อสร้างผู้นำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางการแพทย์ระดับแนวหน้า เป็นกำลังสำคัญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลไกสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลักสูตรพิสิฐวิธาน ในโครงการ B.Sc.-Ph.D ส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและทำวิจัยตามความถนัดและสนใจ มีทุนไปศึกษา/ทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 4-6 เดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ เมื่อสำเร็จปริญญาตรีสามารถศึกษาต่อปริญญาเอกโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท หลักสูตรปกติ มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และดูงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 70 % ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์มีทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ได้แก่ ทุน พสวท. ทุนศรีตรังทอง และทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รวมปีละประมาณ 100 ทุนต่อปี สาขาที่เปิดสอนมีดังนี้

สาขาเคมี

เรียนรู้ความสัมพันธ์ของเคมีกับศาสตร์สาขาอื่น องค์ประกอบของสรรพสิ่ง สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารในสภาวะต่างๆ การสังเคราะห์สาร การวิเคราะห์สารเชิงปริมาณและคุณภาพ และการนำไปประยุกต์ มีการฝึกวิจัยในสาขาเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ และพอลิเมอร์

สาขาชีววิทยา

เรียนรู้พื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิต ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมชีววิทยาโมเลกุล สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ กระบวนการวิวัฒนาการ มีการฝึกวิจัย เช่น การศึกษาสายพันธุ์ เทคโนโลยี ของยีน การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์เศรษฐกิจ พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก การปรับปรุงสภาวะแวดล้อมและการควบคุมพาหะของโรคเมืองร้อน เป็นต้น

สาขาพฤกษศาสตร์

เรียนรู้พฤกษศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ที่สอดคล้องกับสภาพของประเทศไทยที่เป็นระบบเกษตร-อุตสาหกรรม มีการปฏิบัติงานวิจัย เช่น การศึกษาสาหร่ายวิทยาที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงสายพันธุ์ ตลอดจนงานวิจัยทางพฤกษเคมี

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

เรียนรู้การนำความรู้ทางเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมและชีวเคมี มาประยุกต์กับความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อค้นคว้า และผลิตนวัตกรรม ทางชีวภาพที่มีคุณประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัย และในโรงงานอุตสาหกรรมจริง

โครงการ B.Sc.-M.M. เป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรียนวิชาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรการจัดการเพียง 1 ปี

สาขาฟิสิกส์

เรียนรู้ฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์เชิงคำนวณ การศึกษาทางเลเซอร์และสารกึ่งตัวนำ การฝึกทำวิจัยและฝึกฝนให้มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน

สาขาคณิตศาสตร์

เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ โดยจะได้รับการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงหรือประยุกต์คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ เช่น การทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย

เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เคอร์ติน ออสเตรเลีย เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล ที่มีความรู้ด้านระบบประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ มีความชำนาญด้านคณิตศาสตร์ สถิติ การคลัง เศรษฐกิจ การบัญชี กฎหมาย การคำนวณ และสถิติประชากร ผู้ที่เลือกเรียนทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้รับปริญญาจากทั้งสองแห่ง สามารถปฏิบัติงานในอาชีพนักวิเคราะห์ หรือที่ปรึกษาด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณ ธนาคาร สถานประกอบการด้านการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 1 กันยายน 2557