คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในสาขาวิชาชีพเวชระเบียน สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข รายงานสถิติโรค การให้รหัสโรค (ICD 10) การให้รหัสหัตถการ (ICD 9CM) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(Diagnosis Related Groups : DRGs.) การทบทวนเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA.) เพื่อเป็นสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

บัณฑิตจะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพเวชระเบียน มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557