คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในสาขาวิชาชีพเวชระเบียน สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข รายงานสถิติโรค การให้รหัสโรค (ICD 10) การให้รหัสหัตถการ (ICD 9CM) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(Diagnosis Related Groups : DRGs.) การทบทวนเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA.) เพื่อเป็นสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

บัณฑิตจะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพเวชระเบียน มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 2 ตุลาคม 2557