คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในสาขาวิชาชีพเวชระเบียน สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข รายงานสถิติโรค การให้รหัสโรค (ICD 10) การให้รหัสหัตถการ (ICD 9CM) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(Diagnosis Related Groups : DRGs.) การทบทวนเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA.) เพื่อเป็นสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

บัณฑิตจะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพเวชระเบียน มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013