คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมาเป็นเวลากว่า 124 ปี ผลิตบัณฑิตแพทย์และออกไปปฏิบัติงานรับใช้สังคมมากกว่า 11,125 คน เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์มาใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยครอบคลุมถึงมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เป็นวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อเป็นบัณฑิตแพทย์ศิริราชที่ "เก่ง ดี มีหัวใจของความเป็นมนุษย์" พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานเพื่อสังคมอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมมือกับศูนย์สิรินธรในปี พ.ศ.2545 เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ ซึ่งศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการดำรงชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง ในปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่า “โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” และได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรวิชาชีพนานาชาติในปีการศึกษา 2550 รวมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ได้รับการรับรองจาก International Society of Prosthetists and Orthotists, ISPO ให้เป็น ISPO Category I School นับเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์แห่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับการรับรอง ในปี พ.ศ.2553 ได้เปิดหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน และในปีการศึกษา 2554 รับช่างกายอุปกรณ์ระดับ ISPO category II ทั้งไทยและต่างประเทศ ให้ศึกษาต่อเป็นนักกายอุปกรณ์ในระดับ ISPO Category I

โรงเรียนฯ ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก Nippon Foundation ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง มีทีมอาจารย์ผู้สอนด้านกายอุปกรณ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ บัณฑิตสาขากายอุปกรณ์มีสิทธิ์ในการประกอบโรคศิลปะ สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ให้การรักษาแก่ ผู้พิการ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่นำศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ดูแลสุขภาพผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย เวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจวินิจฉัยและ การบำบัดรักษาโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาจากสมุนไพรสำหรับบำบัดรักษาโรค หัตถเวชกรรมแผนไทย เป็นการบำบัดรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสำนัก และผดุงครรภ์ เป็นศาสตร์ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การทำคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด

การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยดังกล่าวนี้ ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การบำบัดรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัยโรค การสื่อสารกับแพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพสาขาอื่น การติดตามวิทยาการ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และประกอบอาชีพอิสระได้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่ผสมผสานวิชาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน กับวิชาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงสื่อสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตสื่อครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การวาดภาพ การถ่ายภาพ การผลิตวีดิทัศน์ การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิก สิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย เว็บไซต์ แอนิเมชั่น การปั้นหุ่นจำลอง และสื่อสมัยใหม่ที่ใช้ในสถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย์ บริษัทผลิตสื่อ และวงการโฆษณา โดยเน้นการปฏิบัติและการฝึกงานทั้งภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภายนอกคณะฯ บัณฑิตจึงมีความพร้อมและมีโอกาสในการปฏิบัติงานได้ หลายอย่าง ในหลายองค์กร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งด้านการผลิตสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557