วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เน้นการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแก่ชุมชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ สามารถพัฒนาเทคนิคด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละกลุ่ม รอบรู้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกกีฬาฟุตบอล

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอล เมื่อได้รับการรับรองการเป็นผู้ฝึกสอนระดับ C license สามารถสอนแสดง และเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีความรอบรู้ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557