วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เน้นการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแก่ชุมชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ สามารถพัฒนาเทคนิคด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละกลุ่ม รอบรู้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกกีฬาฟุตบอล

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอล เมื่อได้รับการรับรองการเป็นผู้ฝึกสอนระดับ C license สามารถสอนแสดง และเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีความรอบรู้ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013