วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เน้นการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแก่ชุมชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ สามารถพัฒนาเทคนิคด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละกลุ่ม รอบรู้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกกีฬาฟุตบอล

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอล เมื่อได้รับการรับรองการเป็นผู้ฝึกสอนระดับ C license สามารถสอนแสดง และเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีความรอบรู้ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 1 กันยายน 2557