หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะทางวิชาฃีพและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ จึงสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่สามารถประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ อย่างรอบข้างรวมเข้าเป็นหนึ่ง เพื่อเป็นสัตวแพทย์ที่สามารถประกอบวิชาชีพในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการสุขภาพสัตว์ ควบคุมโรคสัตว์และโรคระบาดสัตว์ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และนิเวศวิทยา สัตวแพทย์สาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีอื่นๆ ทางสัตวแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสัตวแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ "เก่ง ดี มีความสุขและเรียนรู้ตลอดชีวิต"

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2557