หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะทางวิชาฃีพและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ จึงสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่สามารถประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ อย่างรอบข้างรวมเข้าเป็นหนึ่ง เพื่อเป็นสัตวแพทย์ที่สามารถประกอบวิชาชีพในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการสุขภาพสัตว์ ควบคุมโรคสัตว์และโรคระบาดสัตว์ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และนิเวศวิทยา สัตวแพทย์สาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีอื่นๆ ทางสัตวแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสัตวแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ "เก่ง ดี มีความสุขและเรียนรู้ตลอดชีวิต"

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: September 09, 2013