การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

 

อธิการบดี

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ  รัชตะนาวิน
rajata.raj@mahidol.ac.th


 

 

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ศาสตราจารย์แพทย์หญิง
สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์

suwanna.rua@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์
พีระ สิทธิอำนวย

phira.sit@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
ปรียานุช แย้มวงษ์

preyanuj.yam@mahidol.ac.th

     

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์นายแพทย์
สรนิต ศิลธรรม

soranit.sil@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์นายแพทย์
วิชาญ โชคธนะศิริ

wicharn.cho@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
surakit.nat@mahidol.ac.th

     

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ


ศาสตราจารย์นายแพทย์
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

prasit.pal@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์นายแพทย์
อาทิตย์ อังกานนท์

artit.ung@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์
บัณฑิต จิรจริยาเวช

bundhit.jir@mahidol.ac.th

     

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขตกาญจนบุรี

รองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์


ศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิง
แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว

wanicha.chu@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์
กำลัง ชุมพลบัญชร

kamlang.chu@mahidol.ac.th


นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง
sompong.yoo@mahidol.ac.th

     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.