อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

 

อธิการบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
udom.kac@mahidol.ac.th


 

 

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ

banchong.mah@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประดิษฐ์ สมประกิจ

pradit.som@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ

banchong.mah@mahidol.ac.th

     

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ศาสตราจารย์ ดร.
ศันสนีย์ ไชยโรจน์
sansanee.cha@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชิญโชค ศรขวัญ

chernchok.soa@mahidol.ac.th


อาจารย์ นายแพทย์
โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม

joseph.sue@mahidol.ac.th

     

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


รองศาสตราจารย์ ดร.
กิติกร จามรดุสิต

kitikorn.cha@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์

preecha.soo@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.
สมภพ ประธานธุรารักษ์

sompop.pra@mahidol.ac.th

     

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พรรัชนี แสวงกิจ

pornrachanee.saw@mahidol.ac.th


นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
hansa.tae@mahidol.ac.th

 
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.