การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

     

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ผู้อำนวยการกอง
บริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล


นางอรัญญา ภู่สันติพงษ์
directop@mahidol.ac.th


นางรุจิรารัตน์ บรรจง
dircopga@mahidol.ac.th


นางจริยา ปัญญา
dircoppr@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวพัชรา เดชโฮม
patchara.dec@mahidol.ac.th


นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล
dircopfa@mahidol.ac.th


นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
theerapan.vim@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย


นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ
dircoppl@mahidol.ac.th


นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
dircopir@mahidol.ac.th


นางรัตนา เพ็ชรอุไร
dircopra@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ-
dircopla@mahidol.ac.th


นายสมชาติ พนาเกษม
dircopac@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
soranit.sil@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา


นายมาโนชญ์ เหล็กดำรง
manoch.lek@mahidol.ac.th


นายมงคล เลิศศรีสุริยะ
mongkol.ler@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
soranit.sil@mahidol.ac.th

     

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน


นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์
utaiwan.jam@mahidol.ac.th


นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
Suwanna.jan@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์พรรณแข มไหสวริยะ
siphb@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ผู้อำนวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล


ดร.เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา
-


อาจารย์จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ
charturong.cha@mahidol.ac.th


ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์
phanit@miti.or.th

ผู้อำนวยการมหิดลสิทธาคาร

ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย


นายสุทธิ ตันศิริมาศ
sutti.tun@mahidol.ac.th


นางสาวเกษวลี เฟื่องประภัสสร
ketwalee.feu@mahidol.ac.th
 


อาจารย์แพทย์หญิง สิรินทร ฉันศิริกาญจน
sirintorn.cha@mahidol.ac.th

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.