ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

     

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ผู้อำนวยการกอง
บริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล


นางอรัญญา ภู่สันติพงษ์
directop@mahidol.ac.th


นางรุจิรารัตน์ บรรจง
dircopga@mahidol.ac.th


นางจริยา ปัญญา
dircoppr@mahidol.ac.th

     

รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางกีรติ สอนคุ้ม
-


นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล
dircopfa@mahidol.ac.th


นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
theerapan.vim@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย


นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ
dircoppl@mahidol.ac.th


นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
dircopir@mahidol.ac.th


นางรัตนา เพ็ชรอุไร
dircopra@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ-
dircopla@mahidol.ac.th


นายสมชาติ พนาเกษม
dircopac@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
พรชัย มูลพฤกษ์

pornchai.mul@mahidol.ac.th

     

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง


นายมาโนชญ์ เหล็กดำรง
manoch.lek@mahidol.ac.th


นายมงคล เลิศศรีสุริยะ
mongkol.ler@mahidol.ac.th


นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์
utaiwan.jam@mahidol.ac.th

     

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ


นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
Suwanna.jan@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์พรรณแข มไหสวริยะ
siphb@mahidol.ac.th


ดร.เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา
-

     

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

ผู้อำนวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา


อาจารย์แพทย์หญิง สิรินทร ฉันศิริกาญจน
sirintorn.cha@mahidol.ac.th


ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์
phanit@miti.or.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา
parichart.suw@mahidol.ac.th

     

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

   

รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
chatchawan.sil@mahidol.ac.th

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.