ผู้ช่วยอธิการบดี

     

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา
jitlada.amo@mahidol.ac.th

   
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.