ผู้ช่วยอธิการบดี

     

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
Siriluck.Kie@Mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ
อารยะธนิตกุล

kwan.ara@mahidol.ac.th


ดร.ระพี บุญเปลื้อง
rapee.boo@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กาญจนบุรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ


ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี
phattanard.pha@mahidol.ac.th


ดร.วรสุดา สุขารมณ์
vorasuda.suc@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติมา จำปีรัตน์
titima.cha@mahidol.ac.th

     

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตนครสวรรค์

   

แพทย์หญิง มนทกานติ์
โอประเสริฐสวัสดิ์

mondhakarn.opr@mahidol.ac.th

   
     
     
     
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.