ผู้ช่วยอธิการบดี

     

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา
jitlada.amo@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ
อารยะธนิตกุล

kwan.ara@mahidol.ac.th


นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
Siriluck.Kie@Mahidol.ac.th

     

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติมา จำปีรัตน์
titima.cha@mahidol.ac.th


แพทย์หญิง มนทกานติ์
โอประเสริฐสวัสดิ์

mondhakarn.opr@mahidol.ac.th

 
     
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.