การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

     
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์จิตรกมล ธนศักดิ์
jitkamol.tha@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์สุภาวดี ประคุณหังสิต
supawadee.pra@mahidol.ac.th


นายแพทย์ภูวัต จารุกำเนิดกนก
puwat.cha@mahidol.ac.th

     

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา
jitlada.amo@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ
wanida.koo@mahidol.ac.th


   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

thasaneeya.rat@mahidol.ac.th

     

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กาญจนบุรี

   

อาจารย์อำนาจ เจรีรัตน์
amnat.jar@mahidol.ac.th

   
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.