ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

8-10 มกราคม 2556 ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดการอบรมในโครงการอบรมฟื้นฟูแก่ประชาชน ในงานครบรอบ 20 ปี ภาควิชาตจวิทยา: "ผิวหนังศิริราช 20 ปี คิดดีสร้างคุณค่า นำพาสังคม” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

11 มกราคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ตอน Science Kids ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

11-12 มกราคม 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 10 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13-15 มกราคม 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เรื่อง "Honoring the Past, Celebrating the Present, and Looking toward the Future" ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล

13-15 มกราคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2014 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพ

16 มกราคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการพัฒนาทักษะศิลปะ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะบุคลากร ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ฝึกประดิษฐ์ตัวอักษร" ณ ลานกิจกรรม โซนอีเลิร์นนิ่ง ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

16 - 17 มกราคม 2557 สถาบันโภชนาการ จัดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ” ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ซอย 31 กรุงเทพมหานคร

16 มกราคม – 6 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ หลักสูตรที่ 1 “ภัณฑารักษ์กับการอนุรักษ์เชิงพลวัต” (อบรมทุกวันพฤหัสบดี) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ

17 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17 - 18 มกราคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัด Children’s Concert ณ หอแสดงดนตรี

22 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cloud Computing: Technologies and Services ณ ห้องCC411 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขตศาลายา

23-24 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI:ICT Creative Effective Presentation with PREZI” โดยเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องเรียน โดยจะดำเนินการจัดอบรมในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์IT ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะ ICT วิทยาเขตศาลายา

23-25 มกราคม 2557 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดการอบรมผู้นำการออกกำลังกายตามจังหวะครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

27 – 28 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

28-30 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร“ ออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ แนว Social Presentationเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”(Microsoft PowerPoint 2013 + PhotoScape)โดยเน้นการสอนให้ฝึกปฏิบัติ และสร้างผลงานจริงในห้องเรียนและเผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์สู่ Social Network ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์IT ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะ ICTวิทยาเขตศาลายา

29 มกราคม 2557 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง "โรคเนื้องอกมดลูก" ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8

29-30 มกราคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Hands-on Workshop on Private Cloud via OpenStack” ณ ห้อง CC๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะ ICT วิทยาเขตพญาไท

30 มกราคม 2557 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่าย EIM Thailand และสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ American College of Sports Medicine (ACSM) และ Coca-Cola Foundation, USA จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 เรื่อง “How to prescribe exercise?” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

 

5 กุมภาพันธ์ 2556 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ขอเชิญร่วมงาน EN Mahidol Job Fair 2014 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6 กุมภาพันธ์ 2556 หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช จัดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ต้อหิน ต้อกระจก” ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

5-7 กุมภาพันธ์ 2556 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC) ณ โรงแรมสุขุมวิท S31 กรุงเทพฯ

7 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จัดโครงการ “ประชาคมมหิดล...เรียนรู้สู้ภัย” ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

10-28 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ ระดับต้น” รุ่นที่ 1 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาดูงานโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑล และโรงพยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

10-13 กุมภาพันธ์ 2556 ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด จัดงาน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

13 กุมภาพันธ์ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันรักนกเงือก ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2293-9300 ต่อ 367

19 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (MU - TT) ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

19 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์สยามทรรศน์ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเล่าขานตำนานศาลายาครั้งที่ 8 ตอน "พญากง-พญาพาน: สืบตำนาน สานความคิด สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

19-21 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

20-21 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ประจำปี 2557 “Inclusive ASEAN Perspective on Rights and Quality of Life of Persons with Disabilities” ณ วิทยาลัยราชสุดา

23 กุมภาพันธ์ 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มินิมาราธอน ณ ลานหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 กุมภาพันธ์ 2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการบรรยายและเสวนาให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “ข้อเข่าเสื่อม” ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

25 กุมภาพันธ์ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรม "การเตรียมการสอน&เทคนิคการสอน" ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

25-27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น บูรณาการจินตนาการกับเทคโนโลยีอย่างมือ Pro ด้วย Proshow & Cool Edit” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการ “กิจกรรมบำบัด กับเด็กสมาธิสั้น” ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

27 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ต้นทุนชีวิต” เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

28 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางยาสลบและการตรวจติดตามการสลบในสัตว์ทดลอง” รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล ศาลายา

 

1 มีนาคม 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดการอบรม “โรคสมองเสื่อมกับกิจกรรมบำบัด” ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลด จัดงาน รวมใจมหิดลครั้งที่ 3 MU Blue Night ณ ลานหอประชุมใหญ่ "มหิดลสิทธาคาร" ศาลายา

3-7 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

3 มีนาคม – 24 เมษายน 2557 ศูนย์การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ เปิดการอบรม Intensive English course 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (เรียนทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดีเวลา 16.30-18.30 น.) ณ คณะศิลปศาสตร์

5 มีนาคม 2557 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดกิจกรรมจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 48 “ยังมีสวนดอกไม้ในโลกหลังกำแพง” ณ ห้องสระบัว อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

8-9 มีนาคม 2557 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร คอร์สอบรมระยะสั้น หัวข้อ จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร (Introduction to Contemplative Education) ช่วงที่ 2 ณ ห้อง 311(ห้องภาวนา) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

10-11 มีนาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดสัมมนาพิเศษและการร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย” ณ ห้องประชุม R114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11-13 มีนาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6” ซึ่งAdobe Illustrator ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา

13 มีนาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน “วันไตโลก” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

13-14 มีนาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

17 มีนาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก “World Sleep Day” Easy Breathing, Restful Sleep, Healthy Body หลับสบาย หายใจดี ชีวีมีสุข ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 อาคาร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR)

17 - 21 มีนาคม 2557 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

17 - 21 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 เรื่อง “ตารางชีพ: เครื่องมือวัดความยืนยาวชีวิตของประชากร” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

17 - 28 มีนาคม 2557 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดอบรมภาคฤดูร้อน "วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว" ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

17,28 มีนาคม 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy ณ ห้อง 900 ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า คณะกายภาพบำบัด

19 มีนาคม 2557 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้เว็บสำเร็จรูป WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์องค์กรตามแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Corporate Identity)” ณ ห้อง Lab 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี

20 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดการอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม หัวข้อ “ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

20 มีนาคม 2557 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “วิกฤตน้ำ? วิกฤตพลังงาน? จับตาสถานการณ์ประเทศไทย” เนื่องในวันน้ำโลก ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

23 มีนาคม 2557 การแสดง “Tokyo Philharmonic Centennial Celebration Thailand Debut” ณ มหิดลสิทธาคาร

24-28 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

24-28 มีนาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดการอบรมเครื่องมือแพทย์สำหรับช่าง “หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์” เรื่อง “เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง” (Essential Medical Equipment for Technicians) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

25-28 มีนาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 1 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สอบถามรายละเอียดที่คุณอรพินท์ โทร. 0-2441-0602-8 ต่อ 1416

26 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุม “เข้าใจ ผูกพัน รักษา จูงใจ Generation Y เพื่อสร้างผลผลิตขององค์กร” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

26 มีนาคม 2557 ศูนย์บริหารจัดการความเสียง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน เตรียมตัวอย่างไรเมื่อภัยมา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26-28 มีนาคม 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานประจำสู่งานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

26-28 มีนาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เสมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

27-28 มีนาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2014)” ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy ณ ห้อง 900 ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า คณะกายภาพบำบัด

29-30 มีนาคม 2557 งาน Siriraj The Music Lovers' Concert 2014 (SIMULO 2014) ณ ห้องราชปนัดดาสิริธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

30 มีนาคม 2557 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานเสวนา “เข่าดี มีสุข” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบถามรายละเอียด ที่หน่วยตรวจศัลยกรรมกระดูก รพ.รามาธิบดี โทร.089-6828727, 0917745274

30 มีนาคม 2557 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรม กิจกรรมบำบัดกับเด็กสมาธิสั้น ณ ห้อง 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy 2014 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพ

31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

1-11 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดค่ายเด็กรักษ์วัฒนธรรม ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี ทัศนศึกษา ณ วัดคงคา, โรงงานโอ่งรัตนโกสินทร์, สุนทรีแลนด์ จังหวัดราชบุรี

2 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เปิดโลกทัศน์ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา” ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

2 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการแสดงวันอนุรักษ์มรดกไทย “สังคีตศาลายาเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ” ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียน คุณะเกษม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

2 เมษายน 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับ ทันตกรรม ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกศ ลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 เมษายน 2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการเสวนาและการบรรยายในหัวข้อ "โรคกระดูกพรุน" ณ ห้องประชุม 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

9-11 เมษายน 2557 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 22 ณ ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์(ศาลายา)

21-25 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 เรื่อง “การประเมินผลในโลกยุคปัจจุบัน: ความท้าทายใหม่ ๆ ของบุคลากรและองค์กรในประเทศไทย” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

21 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ เปิดการอบรม English for work and life รุ่นที่ 8 (เรียนทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น.) ณ คณะศิลปศาสตร์

21-25 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดค่ายศิลปสำหรับเด็ก ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก และเจษฎาเทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายที่ คุณอำไพ หนูเล็ก โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3109

23-25 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษาของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม AntConc" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดค่ายเด็กเก่งกล้าพัฒนา EQ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไหว้พระวัดท่าการ้อง, แหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15 ณ ห้อง B201 ชั้น 2 ตึก B และห้อง N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

 

1-3 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรมภาษาลาวหลักสูตรระยะสั้น “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 11 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

14-16 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครั้งที่ 7 ณ ห้อง R405 ชั้น 4 ตึก R และห้อง N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 29 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

29-30 พฤษภาคม 2557 ชมรมโภชนวิทยามหิดล ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13 เรื่อง “โภชนาการทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย” (Alternative Nutrition for Health Promotion and Anti - Aging) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.