ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์  18-22 สิงหาคม 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

18-19 สิงหาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "The 3 rd Joint International Conference on Social and Health Inequity Globalization : The ASEAN Economic Community (AEC) Perspective" ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18-21 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2557 เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

19-20 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Pharmacy Review and Update Series 2014: Pharmacotherapy in Trauma Patients" ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

21-22 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Pharmacy Review and Update Series 2014: Pharmacotherapy in Trauma Patients" ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2557

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.