ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์  28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

28 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

28 กรกฎาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหิดล

29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 2 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2557

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.