ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 24-28 สิงหาคม 2558

เนื้อหาทั้งหมด
 

24-28 สิงหาคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 21” ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 สิงหาคม 2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง โรคหัวใจและการฟื้นฟูโรคหัวใจ ณ ห้องประชุมตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

25-26 สิงหาคม 2557 สถาบันโภชนาการ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 ณ สถาบันโภชนาการ

26-29 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงละครเวที "Evil Queen" ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

27 สิงหาคม 2557 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การตรวจสอบคุณภาพวารสาร กับ ข้อควรพิจรณาการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access" ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

27-28 สิงหาคม 2557 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมอบรมหัวข้อ Implementation Sciences Research (Class 3) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-441-9871

27-28 สิงหาคม 2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Level 2” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

28 สิงหาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศาลายา)

29 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทย สำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 14 "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการอบรม “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1” รุ่นที่ 5 ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2558

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.