ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 2-6 พฤษภาคม 2559

เนื้อหาทั้งหมด
 

1 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิโรคโลหิตจางแห่งประเทศไทย และชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 เเละวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15 "Optimizing Chronic Care for Thalassemia Patients" ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

2-4 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3 พฤษภาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมโดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเชิญชมคอนเสิร์ต Academy of Ancient Music ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

4 พฤษภาคม 2559 องค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ แพทย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง "คดีฟ้องแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์" ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

4 พฤษภาคม 2559 คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และอาจารย์สาขากายภาพบำบัด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance 'Primary Body Center stabilizers' (ครั้งที่ 2) โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5-8 พฤษภาคม 2559 ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจปฏ+ิบัติธรรมร่วมโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ร่มอารามธรรมสถาน จ.ปทุมธานี

6-7 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเชิญชมคอนเสิร์ต TPO Mozart & Mahler ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ี

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2559

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.