ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 5-9 ตุลาคม 2558

เนื้อหาทั้งหมด
 

3 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE) รุ่นที่ 7 สำหรับผู้จบปริญาตรีทุกสาขา หรือ จบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเทคนิค ที่มีความสนใจงานก่อสร้าง หรือผู้ที่ต้องประสานงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ การก่อสร้างต่อเติมอาคารฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 ตุลาคม 2558 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกฝังจิตสำนึกเด็กปฐมวัยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

7 ตุลาคม 2558 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง "รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ ห้องโถงลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย" ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย" ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2558

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.