ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 20-24 มิถุนายน 2559

เนื้อหาทั้งหมด
 

20-22 มิถุนายน 2559 ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาประจำปี ครั้งที่ 34 เรื่อง "สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย" (Aging: Physiology and Care) ณ ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

22-23 มิถุนายน 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฐานข้อมูลวิจัยด้วย Microsoft Excel และ Microsoft Access" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 (623) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

22-24 มิถุนายน 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ECG Interpretation and Nursing Care" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

23-24 มิถุนายน 2559 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศิลปะบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Level 2" รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

23-25 มิถุนายน 2559 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ขอเชิญอบรมโครงการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง หลักสูตรที่ 2 : เครื่องมือการแปลงเปลี่ยน ความขัดแย้ง : ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง และการเป็นคนกลาง ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2559

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.