ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 3-7 สิงหาคม 2558

เนื้อหาทั้งหมด
 

5-7 สิงหาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ชันสูตร เรื่อง สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6 สิงหาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "SMART with ICT: How to Create Great Infographics ด้วยโปรแกรม Piktochart" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศาลายา)

6-7 สิงหาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "SMART with ICT: How to Create Great Infographics ด้วยโปรแกรม Piktochart" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศาลายา)

7 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “เชาว์อารมณ์และการคิดเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

7 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน “มหิดล - วันแม่” ประจำปี 2558 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2558

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.