คณบดี

     

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์


ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
deangr@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
deandt@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
deanmt@mahidol.ac.th

     

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รองศาสตราจารย์ฟองคำ ติลกสกุลชัย
deanns@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์วินิต พัวประดิษฐ์ deanra@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา
deansi@mahidol.ac.th

     

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์จุฑามณี สุทธิสีสังข์
deanpy@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข
deansc@mahidol.ac.th


อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
deaneg@mahidol.ac.th

     

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์


รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ สุขธนะ
deantm@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์วริยา ชินวรรโณ
deansh@mahidol.ac.th


รองศาสตราจาร์ปานเทพ รัตนากร
deanvs@mahidol.ac.th

     

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
deanph@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
deanen@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์
เกษมผลกูล

deanar@mahidol.ac.th

     

คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

วิทยาลัยการจัดการ


รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
deanpt@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์เจริญศรี
มิตรภานนท์

deanict@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ อรรณพ ตันละมัย
deancmmu@mahidol.ac.th

     

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์


รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล
deanic@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
deanrs@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข
deanms@mahidol.ac.th

     

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 

ศาสตราจารย์อรรถ นานา
deansp@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์วาทินี บุญชะลักษี
wathinee.boo@mahidol.ac.th

     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.