ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

     

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


ศาสตราจารย์ สุภา เพ่งพิศ
directad@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์
rossarin.gra@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา
sophana.sri@mahidol.ac.th

     

สถาบันโภชนาการ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
directnu@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
directst@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
directcf@mahidol.ac.th

     

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
(รักษาการแทน)

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา


ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ

banchong.mah@mahidol.ac.th


นางกาญจนา เข่งคุ้ม
directac@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย
กองพัฒนากุล

supornchai.kon@mahidol.ac.th

     

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ruchareka.wit@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์
สายขุน

jumnian.sai@mahidol.ac.th

 
     
     
   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.