การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

     

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


ศาสตราจารย์ สุภา เพ่งพิศ
directad@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์สุรีย์พร พันพึ่ง
directpr@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา
sophana.sri@mahidol.ac.th

     

สถาบันโภชนาการ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


รองศาสตราจารย์วิสิฐ จะวะสิต
directnu@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
directst@mahidol.ac.th


นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
directcf@mahidol.ac.th

     

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา


รองศาสตราจารย์วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
wannapong.tri@mahidol.ac.th


นางกาญจนา เข่งคุ้ม
directac@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย
กองพัฒนากุล

supornchai.kon@mahidol.ac.th

     

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา
parichart.suw@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
chatchawan.sil@mahidol.ac.th


นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี
directli@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์
สายขุน

jumnian.sai@mahidol.ac.th

   
     
     
   
     

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.