คณะและหน่วยงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี มี 26 หน่วยงาน คือ

กองบริหารงานทั่วไป

กองแผนงาน

กองคลัง

กองบริหารงานวิจัย

กองทรัพยากรบุคคล

กองวิเทศสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา

กองกฎหมาย

กองบริหารการศึกษา

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนาคุณภาพ

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริหารสินทรัพย์

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ตรวจสอบภายใน

ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (COSHEM)

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร
และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะ มี 17 คณะ คือ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

สถาบัน มี 9 สถาบัน คือ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันโภชนาการ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

วิทยาลัย มี 6 วิทยาลัย คือ

 

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์ มี 2 ศูนย์ คือ

 

วิทยาเขต มี 3 วิทยาเขต คือ

 

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย

 
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.