คณะและหน่วยงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

กองบริหารงานทั่วไป

กองแผนงาน

กองคลัง

กองบริหารงานวิจัย

กองทรัพยากรบุคคล

กองวิเทศสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา

กองกฎหมาย

กองบริหารการศึกษา

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนาคุณภาพ

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริหารสินทรัพย์

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ตรวจสอบภายใน

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม

คณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

สถาบัน

 

วิทยาลัย

 

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์

 

กลุ่มภารกิจ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ
ระดับสากลแห่งประเทศไทย

กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล

กลุ่มภารกิจด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ

กลุ่มภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น

กลุ่มภารกิจศูนย์ปฎิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์

 

วิทยาเขต

 

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย

 
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.