คณะและหน่วยงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

กองบริหารงานทั่วไป

กองแผนงาน

กองคลัง

กองบริหารงานวิจัย

กองทรัพยากรบุคคล

กองวิเทศสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา

กองกฎหมาย

กองบริหารการศึกษา

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนาคุณภาพ

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริหารสินทรัพย์

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ตรวจสอบภายใน

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

สถาบัน

 

วิทยาลัย

 

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์

 

กลุ่มภารกิจ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ
ระดับสากลแห่งประเทศไทย

กลุ่มภารกิจด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ

กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล

กลุ่มภารกิจศูนย์ปฎิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์

กลุ่มภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น

 
 

วิทยาเขต

 

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย

 
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.