ร่วมงานกับเรา

 

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2558

ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ ( 1 อัตรา ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 16 มกราคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงาน อธิการบดี ตาแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จานวน 1 อัตรา หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 9 มกราคม 2558

ประกาศสถาบันโภชนาการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ตำแหน่ง System Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง - ตำแหน่ง System Administrator จำนวน 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทางาน จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง) สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน กองบริหารการศึกษา สานักงานอธิการบดี จานวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี จานวน ๖ ตาแหน่ง ๘ อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์บริหารอาคารพิเศษ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Application Programmer จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 ธันวาคม 2557

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี จานวน ๖ ตาแหน่ง ๘ อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์บริหารอาคารพิเศษ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ (Website & Graphic Designer) ตาแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า) ตาแหน่งช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) ตาแหน่งวิศวกร และตำแหน่งช่างเทคนิค (เครื่องกล) เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี จำนวน ๒ ตำแหน่ง อาคารมหิดลสิทธาคาร สานักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักปฏิบัติการวิจัย สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ตำแหน่ง เข้ารับการสอบสัมภำษณ์ ในวันอังคำรที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2557

ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานเวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา ทดสอบคุณลักษณะของผู้สมัครงาน วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา ให้เข้ารายงานตัว ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ให้เข้ารายงานตัว ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Computer Network (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ศูนย์ตรวจสอบภายใน สานักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.