ร่วมงานกับเรา

 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้) โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 1. ตำแหน่ง Application Programmer ขยายเวลาการรับสมัครงานในตำแหน่งงานดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2557

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ( 2 อัตรา ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

วิทยาลัยราชสุดา ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง

ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2557

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (17 อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ (รวม 3 อัตรา) 2. ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (2 อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงานที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (ปฎิบัติงานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์)ปฏิบัติงานในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557

สถาบันโภชนาการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน 2557

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.