ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ให้ดำเนินโครงการ “เยาวชน : พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ” ระยะเวลาในดำเนินโครงการ 18 เดือน สิ้นสุดเมษายน 2558 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพนักงานวิจัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักปฏิบัติการวิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด (งานห้องสมุด,งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Computer Network (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Computer Network (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาคฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (แบบไม่เต็มเวลา) โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-2849-6600 ต่อ 1041 หรือ 3131 (งานทรัพยากรบุคคล)

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Programmer (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ กำหนดเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งแพทย์ (ชดใช้ทุนปีที่ 1) จำนวน 5 อัตรา มารายงานตัวภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ และทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงาน วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ ตำแหน่ง อาคารสวนสิรีรุกชาติและอาคารมหิดลสิทธาคาร สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี กำหนดเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

ประกาศ สถาบันโภชนาการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียนวันที่ 28 ตุลาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.