ร่วมงานกับเรา

 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โปรดส่งใบสมัครไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์(อธิการบดี) ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ตาแหน่งที่ ๑ นักทรัพยากรบุคคล (๑ อัตรา) ตาแหน่งที่ ๒ นักวิชาการเงินและบัญชี (๑ อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยราชสุดา ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2557

ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Application Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า หรือ ช่างไฟฟ้า (งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (17 อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ (รวม 3 อัตรา) 2. ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (2 อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าวทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสถาบันโภชนาการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก) จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.