ร่วมงานกับเรา

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฎิบัติงานครัว จำนวนหลายอัตรา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558- เป็นต้นไป

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

The Faculty of Engineering, Mahidol University aims to recruit persons to be a visiting professor (2 positions). Details as follows; Position: Visiting Professor (level 3) Date of Application: Now – 7 August 2015

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับเวที (Deputy Stage Manager) จำนวน1อัตรา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558- 20 สิงหาคม 2558

ประกาศ ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โปรดส่งใบสมัครไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้ถึงภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พนักงานประจำห้อง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานสนับสนุนการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องรับสมัครงาน ตำแหน่ง เภสัชกร, นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ, นักวิชาการเวชสถิติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร) จำนวน1อัตรา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558- 19 สิงหาคม 2558

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย สังกัด โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตาแหน่ง พนักงานครัว (กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก/ผู้เตรียมอาหาร) ปฏิบัติงาน ณ ร้านมิวสิคแสควร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ณ งานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบข้อเขียน ในอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศ สถาบันโภชนาการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กันยายน 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งช่างเทคนิค เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศ สถาบันโภชนาการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558

ประกาศ สถาบันโภชนาการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ให้บุคคลที่สอบได้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (คลินิกม้า) เริ่มปฏิบัติงาน 3 สิงหาคม 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.