ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(การเงิน) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559

คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกาศตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา นั้น เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร จึงมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารสินทรัพย์ โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี จานวน ตำแหน่ง 7 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ(เวชระเบียน) ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กพ.59

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กพ.59

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักปฎิบัติการวิจัย 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศสถาบันโภชนาการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 1 จำนวน 1ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ(เวชรเบียน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดกระดูกและกล้ามเนี้อ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 2 ตำแหน่ง เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.