ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่าง เทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง : วิศวกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University is the leading educational institute in environmental and natural resources management in Thailand. We are urgently seeking 1 full-time positions of Foreign Expert whose core responsibilities cover teaching in Master Degree International Program, research supervision, curricula management and development, international program administration, international trainings / workshops coordination. Applications : Until end of 30 June 2016

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คณะศิลปศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(การเงิน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559

ประกาศสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร จึงมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ (วัฒนธรรมศึกษา) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (อวุโส) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 
 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.