ร่วมงานกับเรา

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าวออกไปถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพื่อรับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Application Programmer ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2558

ประกาศ สถาบันโภชนาการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558

ประกาศ สถาบันโภชนาการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง SEADOM OFFICER จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๗ อัตรา สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (๑ อัตรา) ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3-6-9 กรกฎาคม 2558

ประกาศมหาวิทวาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ/แสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป สำนังานอธิการบดี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ประกาศมหาวิทวาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ/แสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนังานอธิการบดี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ให้บุคคลที่สอบได้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (คลินิกม้า) เริ่มปฏิบัติงาน 3 สิงหาคม 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.