ร่วมงานกับเรา

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองกายภาพ สานักงานอธิการบดี เพื่อรับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองกายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2558

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองบริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี เพื่อรับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สังกัดงานสนับสนุนการบริการวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2558

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 58

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พ.ค. 58

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทางาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พ.ค. 58

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (คลินิกม้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พ.ค. 58

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความประสงค์ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งที่ 1 เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งที่ 5 นักแก้ไขความผิดปกติทางการสื่อความหมาย (ทางการได้ยิน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2558

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษาคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดีและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๗ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Application Programmer 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไปจำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตราและตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร) ในวันที่ 8 เมษายน จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กองบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2558

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกา สอบข้อเขียน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

ประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในให้ผู้มีรายชื่อสอบตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานการคลัง) จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (คลินิกม้า) เริ่มปฏิบัติงาน 3 สิงหาคม 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.