ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา) (ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Computer Network จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2558

คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกาศตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานสื่อสารองค์กร โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันนี้-27 พ.ย. 58

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบนอย่างบูรณาการและยั่งยืน จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2558

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ASEAN Institute for Healtht Developmaent, Mahidol University Announcement for Foreign Expert :Position Foreign Expert 1 Position. The dated and time for interviewing the qualified candidates will be announce on 4 December, 2015

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี กำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเรียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตราและตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ หัวหน้างานการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ หัวหน้างานพัสดุ กรณีมีการทักท้วงภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศสถาบันโภชนาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.