ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2557

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานเวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2557

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นักเอกสารสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตารา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2557

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร(คลินิกม้า) ตั้งแต่บัดนี้ 4 ธันวาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จานวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์ตรวจสอบภายใน สานักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Application Programmer จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 ธันวาคม 2557

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2557

Announcement Institute for Population and Social Research, Mahidol University Extension of Application Deadline for Lecturer Position (University Staff) from now until December 10th, 2014

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย)จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด (งานห้องสมุด,งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ อาคารสวนสิรีรุกชาติและอาคารมหิดลสิทธาคาร ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา -ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง), ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานและสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

กองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักปฏิบัติการวิจัย จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยแบบบูรณาการ สำนักงานอธิการบดี - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 1. ตำแหน่ง Programmer (ปฎิบัติงานงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบในตำแหน่งดังกล่าว โดยกองฯ จะขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือก

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (คลินิกม้า) โดยไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) สำนักงานอธิการบดี

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งแพทย์ (ชดใช้ทุนปีที่ 1) จำนวน 5 อัตรา มารายงานตัวภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.