ร่วมงานกับเรา

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ประจำคลินิกพิเศษ ฝ่ายการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง ตาแหน่ง SEADOM Officer ปฏิบัติงาน ณ งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา โดยหมดเขตการรับสมัครในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Computer Network จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558

The Faculty of Engineering, Mahidol University aims to recruit persons to be a visiting professor (2 positions). Details as follows; Position: Visiting Professor (level 3) Date of Application: Now – 31 August 2015

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตำแหน่ง : วิศวกร (พนักงานมหาวิทยาลัย) ( 1 อัตรา ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 – 14 กันยายน 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558

งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฎิบัติงานครัว จำนวนหลายอัตรา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558- เป็นต้นไป

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตาแหน่ง พนักงานครัว (กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก/ผู้เตรียมอาหาร) ปฏิบัติงาน ณ ร้านมิวสิคแสควร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง หัวหน้าหอพักนักศึกษา กรณีมีการทักท้วงภายในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่อาคารเรียนรวม ห้อง ๑๒๐๑ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มารายงานตัวที่อาคารเรียนรวม ห้อง ๑๒๐๑ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแนห่งพนักงานธุรการ (ประจำคลินิพิเศษฝ่ายการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน -ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตราและตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการสนับสนุนสาหรับนักศึกษาพิการ ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกตำแหน่ง เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่อาคารเรียนรวม ห้อง ๑๒๐๑ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานกองทรัพยากรบุคคล มารายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กันยายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ประจำคลินิกพิเศษ ฝ่ายการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 – 11.30 น. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานทั่วไป เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.