ร่วมงานกับเรา

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ อาคารสวนสิรีรุกชาติและอาคารมหิดลสิทธาคาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Computer Network (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาคฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร(คลินิกม้า) จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (แบบไม่เต็มเวลา) โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-2849-6600 ต่อ 1041 หรือ 3131 (งานทรัพยากรบุคคล)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครและขยายเวลาเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าทางาน จานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตาแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ( 2 อัตรา ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดีตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ เภสัชกร รวม 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Programmer (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยราชสุดา ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ตำแหน่ง อาคารมหิดลสิทธาคาร สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกตำแหน่ง เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ตำแหน่ง สำนักงานอธิการบดี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว ณ อาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง จำนวน 2 อัตรา สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Application Programmer จำนวน 2 ตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ ตำแหน่ง อาคารมหิดลสิทธาคาร สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.