ร่วมงานกับเรา

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี จานวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี จานวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่1 หัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 1 อัตรา คุณสมบัติ จบป.ตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง ตำแหน่งที่2 หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ(เลขานุการภาควิชารังสีวิทยา) 1 อัตรา คุณสมบัติ จบป.ตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ตำแหน่ง Application Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่15 กุมภาพันธ์ 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงาน อธิการบดี ตาแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ตำแหน่ง System Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง - ตำแหน่ง System Administrator จำนวน 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง) สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งที่ 1 พนักงานธุรการ (ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก) จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งที่ 2 พนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งที่ 3 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งที่ 4 พนักงานทั่วไป (งานบริการผ้า) จำนวน 1 อัตรา สอบปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์) และทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงาน ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(ทางด้านสถิติ) สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การทดสอบทางวิชาการและการสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฎว่า “ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก”

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ศูนย์ตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่ศูนย์ตรวจสอบภายใน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ผู้มีสิทธิสอบณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กองบริหารการศึกษา สานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ตำแหน่งละ 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง จำนวน 1 อัตรา สอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคล/รับโอน (ย้าย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านสถิติ) สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบทางวิชาการและสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 7 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัคร ตำแหน่งที่ 5 พนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งที่ 6 พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งที่ 7 พนักงานธุรการ (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา สอบ สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 7 อัตรา สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.