ร่วมงานกับเรา

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งที่ 1 พนักงานอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งที่ 2 พนักงานธุรการ (ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งที่ 4 เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าทางาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานควบคุมดูแลอุปกรณ์ด้านเทคนิคของการแสดง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 2 : วิศวกร (หัวหน้าวิศวกรอาคาร) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 3 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 4 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อรับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้ถึงภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยายาบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ๑๔ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่11 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2558

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานโครงการฯนมแม่) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 17 เมษายน 2557

 

ประกาศ สถาบันโภชนาการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฎิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) กำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์) ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อสอบเข้าบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 17 เมษายน 2557

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฎว่า “ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก”

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1. ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (ปฎิบัติงานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกตำแหน่ง เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.