ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (แบบไม่เต็มเวลา) โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-2849-6600 ต่อ 1041 หรือ 3131 (งานทรัพยากรบุคคล)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครและขยายเวลาเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าทางาน จานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตาแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ( 2 อัตรา ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดีตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ เภสัชกร รวม 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Programmer (ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (1 อัตรา ) วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตราและตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าทางาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1.พนักงานกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2.บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 10 กันยายน 2557

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าทางาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1.พนักงานกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2.บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 10 กันยายน 2557

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยราชสุดา ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1. ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานในกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ ตำแหน่ง อาคารมหิดลสิทธาคาร สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ตำแหน่ง Application Programmer กำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กำหนดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กันยายน 2557

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา กำหนดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติงานงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร วันและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.