ร่วมงานกับเรา

 
โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Application Programmer 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไปจำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไปจำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการกิจกรรมและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏบัติงาน ณ งานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 3 อัตรา โดยหมดเขตการรับสมัครในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2558

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มี ความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตราและตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร) ในวันที่ 8 เมษายน จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานบริการผ้า) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 เมษายน 2558

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร หัวหน้าฝ่ายการคลัง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

วิทยาลัยราชสุดา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด สังกัดงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่จะบรรจุ : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น4 สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

 

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษ8 จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานภายในวันที่ 28 เมษายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานภายในวันที่ 27 เมษายน 2558

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานภายในวันที่ 27 เมษายน 2558

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานภายในวันที่ 27 เมษายน 2558

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง (CSSD) จำนวน 1 อัตรา สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กองบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งที่ 4 ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การสอบข้อเขียน ตำแหน่งตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเวชสถิติ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์) ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงาน ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครตำแหน่งที่ 2 พยาบาล (งานตรวจสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน (สอบความรู้ความสามารถทั่วไป) ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงาน และสอบ สัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง (ห้องผ่าตัด) จำนวน 1 อัตรา สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ให้มารายงานตัว ในวันที่ 21เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (คลินิกม้า) เริ่มปฏิบัติงาน 3 สิงหาคม 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.