ร่วมงานกับเรา

 

คณะศิลปศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(การเงิน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานบริการผ้า) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ประกาศตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างซ่อมบารุง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร จึงมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ประกาศสถาบันโภชนาการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ (วัฒนธรรมศึกษา) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (อวุโส) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน ถึง 29 เมษายน 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครบุคคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา ติดต่อที่เลขานุการโครงการ คุณกาญจนา ทองสุขเสนีย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-889-2138 ต่อ 6101-3 โทรสาร 02-889-2138 ต่อ 6129

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้มหิดล จานวน ๑ อัตราและตาแหน่งช่าง เทคนิค ปฏิบัติงานอาคารมหิดลสิทธาคาร จานวน ๓ อัตราให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ๑. ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้มหิดล เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ๒. ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่ง ตาแหน่ง ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานอาคารมหิดลสิทธาคาร เข้ารับการส

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พนักงานบรรจุยา) จำนวน 1 อัตรา มารายงานตัวที่โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อเริ่มปฏิบัติงานได้ ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.