ร่วมงานกับเรา

 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน กองบริหารการศึกษา สานักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทางาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ แผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองคลัง สานักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฏาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2559

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา, หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (อวุโส) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ขับรถยนต์) ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา โดยหมดเขตการรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจสอบภายใน สานักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Office) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตราและตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559

ประกาศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University is the leading educational institute in environmental and natural resources management in Thailand. We are urgently seeking 1 full-time positions of Foreign Expert whose core responsibilities cover teaching in Master Degree International Program, research supervision, curricula management and development, international program administration, international trainings / workshops coordination. Applications : Until end of 30 June 2016

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ (วัฒนธรรมศึกษา) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(การเงิน) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งช่างเทคนิค เข้ารับการสอบข้อเขียนในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติงานงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เข้ารับการสอบข้อเขียนในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 29มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2559

ประกาศกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา สอบคัดเลือกในวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(การเงิน) จำนวน 1 ัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร กำหนดสอบในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.