ร่วมงานกับเรา

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง (ห้องผ่าตัด) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (คลินิกม้า) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีค.58

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธฺ 2558

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับการบรรจุ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น4 สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา) สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ลงประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน ณ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค 2. นักวิชการกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ณ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค 3. นักวิชาการศึกษา ณ สาขาศูนย์การค้าซีคอนแสควร์ ศรีนครรินทร์) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่13 มีนาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่13 มีนาคม 2558

สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซี่ยน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กพ.58

วิทยาลัยราชสุดา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชสุดาตำแหน่งล่ามภาษามือ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กพ.58

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กพ.58

ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล/รับโอน (ย้าย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านสถิติ) สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน (ประเภทวิชาการ) ปฏิบัติงานประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าวออกไปถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร) ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จานวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่1 หัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 1 อัตรา คุณสมบัติ จบป.ตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง ตำแหน่งที่2 หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ(เลขานุการภาควิชารังสีวิทยา) 1 อัตรา คุณสมบัติ จบป.ตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Application Programmer สอบข้อเขียนในวันที่ 6 มีนาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง (งานเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา สอบปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์) และทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงาน ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนังงานรักษาความปลอดภัย สังกัดงานบริหารจัดการ จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกมารายงานตัว ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติงาน กองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดสอบในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 – 14.30 น. ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.