ร่วมงานกับเรา

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทางาน จานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา 1.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 2.วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 4. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครงานในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 - 16 ตุลาคม 2558

ประกาศศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการ จำนวน1 อัตรา ในวันที่ 24 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน1 อัตรา ในวันที่ 24 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัคร ตำแหน่งหัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 15 ตุลาคม 2558

ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย (1 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ประจำคลินิกพิเศษ ฝ่ายการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 28 กันยายน 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัดฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Computer Network จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2558

ประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฎิบัติงานครัว จำนวนหลายอัตรา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558- เป็นต้นไป

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตาแหน่ง พนักงานครัว (กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก/ผู้เตรียมอาหาร) ปฏิบัติงาน ณ ร้านมิวสิคแสควร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร) จำนวน1 อัตรา ในวันที่ 2-ต.ค.58 ถึง 6 ต.ค. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ประจำคลินิกพิเศษ ฝ่ายการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558

ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก) จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี กำหนดสอบในวันที่ 30 กย.58

ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานเวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.