ร่วมงานกับเรา

 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2558

วิทยาลัยราชสุดา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด สังกัดงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง (ห้องผ่าตัด) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2558

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่จะบรรจุ : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับการบรรจุ 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น4 สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล/รับโอน (ย้าย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านสถิติ) สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่1 หัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 1 อัตรา คุณสมบัติ จบป.ตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง ตำแหน่งที่2 หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ(เลขานุการภาควิชารังสีวิทยา) 1 อัตรา คุณสมบัติ จบป.ตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตาแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งที่ 4 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน (สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 1 เมษายน 2558

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (คลินิกม้า) เริ่มปฏิบัติงาน 3 สิงหาคม 2558

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.