เกี่ยวกับมหิดล

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติอันยาวนานกว่า 120 ปีนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นจาก “โรงศิริราชพยาบาล” เมื่อปี พ.ศ. 2431 และพัฒนามาจนกระทั่งปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่สมบูรณ์แบบมีความหลากหลายในศาสตร์แขนงต่างๆ และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย จากสถาบันจัดอันดับระดับโลกหลายสถาบัน อาทิ Time Higher Education (THE) World University Ranking และ Quacquarelli Symonds Asian University Ranking (QS APPLE) เป็นต้น

โลกยุคปัจจุบันเป็นสังคมของการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ เผยแพร่ ประยุกต์ และรักษาความรู้ จึงเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลคือ การเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งความรู้ ทั้งภายในประเทศ ในภูมิภาค และในโลก มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (Global University) โดยไม่ลืมที่จะสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value added) ให้แก่สังคมไทยด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นปัญญาของแผ่นดิน จะยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงคู่กับสังคมไทย ด้วยการทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เยาวชน ออกไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตอาสา มีจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้จะส่งเสริมงานวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาให้แก่ประเทศ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ, การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก, การแก้ปัญหาผู้สูงอายุ, ปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคม, ปัญหาโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งจะพัฒนาด้านการเรียน การสอน การฝึกอบรมที่มุ่งสู่ความเป็นสากล สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติเพิ่มขึ้น

ด้วยความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลากหลายสาขา กอปรด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสายงานต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง มหาวิทยาลัยมหิดลจึงยังคงยึดมั่นที่จะเป็น ปัญญาของแผ่นดิน เพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญาและชี้แนะแนวทางพร้อมจุดประกายความคิดไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อสร้างคุณูปการให้แก่สังคม สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่มหาวิทยาลัยยึดถือเป็นหลักปรัชญาว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

อธิการบดี

Copyright ? 2012 Mahidol University.
All rights reserved.