โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข (รหัสโครงการ ๗๐)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รหัสหลักสูตร ๑๑)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (รหัสหลักสูตร ๒๑)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี (รหัสหลักสูตร ๓๑)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (รหัสหลักสูตร ๔๑)

.

คุณสมบัติทั่วไป
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

.

คุณสมบัติทางการศึกษา 
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๒.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า๓.๐๐

.

คุณสมบัติเฉพาะ
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ จะต้องศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔–ม.๖) ในจังหวัดที่ตนสมัคร เช่น เรียนในโรงเรียนที่จังหวัดราชบุรี สมัครได้เฉพาะโควตาของจังหวัดราชบุรี

๓.๒ ผู้สมัคร รวมทั้งบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีภูมิลำเนาอยู่หรือเคยอยู่ในจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัดที่ผู้สมัครใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้สมัคร รวมทั้งของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

๓.๓ อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดการรับสมัคร

๓.๔ มีประวัติความประพฤติดี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทน

๓.๕ มีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตดี ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกำหนด ตามคุณสมบัติ หน้า ๑๕-๑๖ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด

๓.๖ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในหลักสูตรของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบทฯ จนจบหลักสูตร และเมื่อสำเร็จจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในภูมิลำเนาของตนเองหรือภูมิลำเนาที่ขาดแคลนแพทย์ ตามที่กระทรวงฯ กำหนด

๓.๗ ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต

๓.๘ ผู้ที่ยื่นใบสมัครในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบททั้งในโควตาปกติ และโควตาทุนของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ทุน ODOD, One District One Doctor)
ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ ตลอดจนสัญญาการชดใช้ทุน (รายละเอียดการสมัคร ศึกษาได้จากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับสมัครนักศึกษาตามโครงการร่วมผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่สาธารณสุขจังหวัด หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่รับสมัคร ข้อผูกพันการชดใช้ทุนโดยสังเขป
ให้ดูในข้อ ๖ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ตามข้อ ๑๑)

๓.๙ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน ODOD ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง จะต้องสมัครและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของศูนย์แพทย์นั้น
เมื่อผ่านการเข้าค่ายและได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ จึงจะมีสิทธิ์สมัครและสอบในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทุน ODOD ทั้งนี้จะต้องได้
คะแนนรวมของทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ (ดูในภาคผนวก ง.)

.

 จำนวนรับในระบบโควตาปกติและจำนวนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
 
 
รหัสคณะ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รหัสหลักสูตร โควตาจังหวัด จำนวนรับ*
ปกติ (คน)
จำนวนรับในทุน*
ODOD (คน)
 ๗๐

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รวมรับทั้งหมด ๔๘ คน
(ปกติ ๒๔ คน / ทุน ODOD ๒๔ คน)

๑๑ นครราชสีมา ๑๐-๑๘ö  ๑๗
๑๑ บุรีรัมย์ ๕-๑๐ö  -
๑๑ สุรินทร์ ๕-๑๐ö   -
๑๑ ชัยภูมิ ๔-๑๐ö  ๗

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

รวมรับทั้งหมด ๓๒ คน
(ปกติ ๒๒ คน / ทุน ODOD ๑๐ คน)

๒๑ นครสวรรค์  ๓-๑๑ö ๗-๘
๒๑อุทัยธานี ๓-๕ö ๒-๓
๒๑กำแพงเพชร -
๒๑พิจิตร  ๗ -

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลราชบุรี
รวมรับทั้งหมด ๑๖ คน
(ปกติ ๘ คน / ทุน ODOD ๘ คน)

๓๑ กาญจนบุรี ๐-๕ö
๓๑ ราชบุรี ๐-๓ö
๓๑ สุพรรณบุรี -
๓๑ เพชรบุรี -
๓๑ ประจวบคีรีขันธ์ -
๓๑ สมุทรสาคร -
๓๑ สมุทรสงคราม -

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชรวมรับทั้งหมด ๒๔ คน
(ปกติ ๑๒ คน / ทุน ODOD ๑๒ คน)

๔๑ นครศรีธรรมราช ๑๐-๑๖ö
๔๑ กระบี่ ๑-๔ö   
๔๑ พังงา ๑-๔ö   
       

 

* จำนวนรับในโควตาปกติและโควตาทุน ODOD อาจปรับเปลี่ยนได้หากโควตาใดโควตาหนึ่งรับได้ไม่เต็มจำนวน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกฯ

ö ตัวเลขแรกเป็นจำนวนรับในโควตาปกติ ส่วนตัวเลขหลังเป็นจำนวนสูงสุดที่จะปรับรับเข้าศึกษาในโควตาปกติ หากผู้สมัครในทุน ODOD ผ่านการคัดเลือกไม่ครบหรือ
ไม่มีผู้สอบผ่าน ทั้งนี้ในจังหวัดที่ไม่มีโควตาปกติโดยมีแต่โควตา ODOD โครงการจะพิจารณารับผู้ที่ผ่านในโควตาปกติในจังหวัดอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันเข้าศึกษาแทน
โดยต้องทำสัญญาปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาในจังหวัดที่ให้โควตาหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

.

สถานที่รับสมัคร

 

๕.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัครสอบข้อเขียน ๕๐๐ บาท ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่จังหวัดนั้นสังกัด ยกเว้นโควตาของจังหวัดนครสวรรค์
ให้สมัครกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

๕.๒ ใช้ใบสมัคร แบบ มม.๐๒ ของระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เพื่อการสมัคร และระบุความต้องการสมัครในโควตาปกติหรือโควตาทุน ODOD
อย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์และ/หรือการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ได้รับสิทธิ์สมัครในโควตาของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งทุนหนึ่งอำเภอ
ศูนย์แพทย์ที่ให้การรับรองจะออกค่าใช้จ่ายในการสมัครและการเข้าสอบหลังผ่านข้อเขียนทั้งหมด

.

ข้อผูกพันในการเข้าโครงการฯ และการใช้ทุน (โดยสังเขป)
 

๖.๑ ผู้ที่ต้องการศึกษาในโครงการฯ จะต้องยินยอมให้ตัดสิทธิ์การคัดเลือกระบบกลางในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ดำเนินการโดย กสพท. และการคัดเลือกในระบบกลางผ่าน สกอ.

๖.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบททั้งโควตาปกติและโควตาทุน ODOD จะต้องทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการฯ
อย่างเต็มความสามารถจนจบหลักสูตร กรณีที่ลาออก เปลี่ยนหลักสูตร ย้ายคณะ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือละทิ้งการเรียน อันเป็นผลให้ไม่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
จะต้องชดใช้เงินตามสัญญาและตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๖.๓ ผู้ที่จบการศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทในโควตาปกติ จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี
หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) แทนการปฏิบัติงาน

๖.๔ ผู้ที่จบการศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ที่รับทุนการศึกษาในโควตาทุน ODOD จะต้องปฏิบัติงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยสังเขปดังนี้

(๑) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในอำเภอ หรือในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา หรือในจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดเป็นเวลา ๑๒ ปี ติดต่อกัน กรณีที่ผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องชดใช้เงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) แทนการปฏิบัติงาน

(๒) ผู้รับทุนจะได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน หลังฝึกอบรมแล้วให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นต้นสังกัด
และระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่นับรวมเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน ตามเงื่อนไขเวลาและสาขาวิชาดังนี้

       (ก) ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๔ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกและเวชศาสตร์ครอบครัว

       (ข) ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๕ ปี สามารถฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

       (ค) ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๖ ปีสามารถฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และกุมารเวชศาสตร์

       (ง) การเข้าฝึกอบรมสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ (ก) (ข) และ (ค) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขและต้นสังกัด

.

การสอบ
 

๗.๑ การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ ๔ ฉบับ ได้แก่ เคมีและฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ๑ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย-สังคมศึกษา

การประกาศผลข้อเขียน วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑

คณะวิทยาศาสตร์ จะคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของทุกวิชาที่สอบข้อเขียน ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ และประกาศรายชื่อเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ
เป็นจำนวนประมาณสามเท่าของจำนวนที่จะรับเพื่อเข้าสอบในข้อ ๗.๒

๗.๒ การสอบวิชาเฉพาะ และสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ประกอบด้วยการทดสอบในกิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์ทางการแพทย์ และการสอบสัมภาษณ์
ใช้เวลา ๒-๓ วัน นอกจากนี้ยังต้องผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตด้วย ซึ่งวันและเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการทดสอบในกิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์และสอบสัมภาษณ์ ๑,๒๐๐ บาท

ค่าตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ประมาณ ๗๐๐ บาท

หมายเหตุ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทจะออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครในโควตาทุน ODOD
     ที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบตามข้อ ๗.๒ ทั้งหมด

.

การประกาศผู้มีสิทธ์คัดเลือก
 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนนสอบข้อเขียน (๗๕%) กิจกรรมกลุ่มและประสบการณ์ฯ และสัมภาษณ์ (๒๕%)

การประกาศจะให้สิทธิ์แก่ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน(ตัวจริง) และผู้ได้สิทธิ์สำรองจำนวนหนึ่ง เมื่อตัวจริงสละสิทธิ์จะให้ผู้ได้สิทธิ์สำรอง(เรียงตามคะแนน)ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อไป

สถานที่ประกาศผลการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีโควตา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง และเว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.sc.mahidol.ac.th/sced

๙.

การลงทะเบียน
 

มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์แพทย์ฯ จะประกาศรายละเอียดในภายหลัง ผู้ไม่มาลงทะเบียนและทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้
และหากไม่มีการติดต่อใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งยกเลิกชื่อที่จัดส่งไปให้ กสพท. และ สกอ.ล่วงหน้าแล้วแต่อย่างใด

๑๐.

ข้อมูลหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน
 

เป็นหลักสูตร ๖ ปี

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ ของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.ราชบุรี เรียนร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราช นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ ของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ อีก ๓ แห่ง
      เรียนร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์รามาธิบดี และนักศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร ส่วนชั้นปีที่ ๓ ภาคปลาย หรือชั้นปีที่ ๔
      จะเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาที่สังกัดจนจบหลักสูตร

๑๑๑.

การติดต่อและสอบถามข้อมูล
 

ข้อมูลในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน สอบถามได้ที่
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก หรือสาธารณสุขจังหวัดที่สมัคร หรือ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๑๙๗๙ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๙๘๐
 
E-mail : ocpird@health.moph.go.th       เว็บไซท์ : www.cpird.org


ข้อมูลการสมัครสอบ และการศึกษาในหลักสูตร สอบถามได้ที่
ฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๕๐๕๐-๔ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๓ h

<< Back