คณะวิทยาศาสตร์ (รหัสคณะ ๐๕)

โควตาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พญาไท (รหัสหลักสูตร ๐๔)

.

คุณสมบัติทั่วไป
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

.

คุณสมบัติทางการศึกษา 
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยใน โควตาส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

.

คุณสมบัติเฉพาะ
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  และมีเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ นักเรียนที่อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช

๓.๒ ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานทาง วิทยาศาสตร์

๓.๓ เป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างแท้จริง

.

 จำนวนรับในระบบโควตา
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เขตพญาไท จำนวน ๒๔ คน*
 * โครงการทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสรรทุน การศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโนฯ ให้กับผู้สมัครในโควตาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ ทั้ง ๑๒ แห่ง รวมจำนวน ๕ ทุน ให้นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนส่งใบสมัครเพื่อเข้าค่ายการคัดเลือกเพื่อรับทุน และสมัครสอบในระบบโควตาโดยเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้เข้าศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ผู้สมัครที่จะมีสิทธิ์รับทุนได้จะต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาเช่นเดียวกับผู้สมัครรับทุนในโครงการศรีตรังทอง เช่น มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และคะแนนสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และเมื่อได้รับทุนจะต้องทำสัญญาและเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบหลักสูตร โดยข้อมูลของทุนโครงการ สวทช. สรุปได้ดังนี้

ทุนโครงการ สวทช. จำนวนเงิน (บาท)

ทุนการศึกษา ปีละ

 ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ตามจ่ายจริงไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี

ค่าหนังสือ

 ๕,๐๐๐ บาท/ปี

ค่าทำการวิจัยตลอดหลักสูตร

 ๕,๐๐๐ บาท

 

.

การสอบ

 

๕.๑ การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ ๔ ฉบับ ได้แก่ เคมีและฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ๑ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย-สังคมศึกษา

การประกาศผลข้อเขียน วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒

คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจะคัดเลือก โดย เรียงตามลำดับคะแนนรวมของทุกวิชาที่สอบข้อเขียนทุกวิชาและประกาศรายชื่อเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ เป็นจำนวนประมาณสองเท่าของจำนวนที่จะรับเพื่อเข้าสอบในข้อ ๕.๒ และ ๕.๓

๕.๒ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ มีการทดสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพ

๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ ๑๒-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งวันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งในการประกาศผลการสอบข้อเขียน

ค่าสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ ประมาณ ๒๐๐ บาท

ค่าตรวจร่างกาย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

.

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

คณะฯ และมหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบถ้วน และประกาศผู้ได้สิทธิ์สำรองจำนวนหนึ่ง เมื่อมีผู้สละสิทธิ์จะให้ผู้มีสิทธิ์สำรองยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อไป

.

การลงทะเบียนเข้าศึกษา  และการทำสัญญา
 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดภายหลัง ผู้ไม่มาลงทะเบียนและทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาตามกำหนด คณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไม่มีการติดต่อใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งยกเลิกชื่อที่จัดส่งไปให้ สกอ.ล่วงหน้าแล้วแต่อย่างใด

.

 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
 

เหมือนกับโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

.

การติดต่อและสอบถามข้อมูล
 

ฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๕๐๕๐-๔                โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๓

E-mail : scnnc@mahidol.ac.th      เว็บไซท์ : www.sc.mahidol.ac.th/sced

<< Back

 

Copyright © 2008 Mahidol University. All rights reserved.